Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

it {kbeurtenisfen in ï^^eht. voorgevallen. '225

vloedigen bewyze hier van verflrekken. Het ge■ beurde te Hattem en Elburg, blyft nog te diep ia het gevoel der Natie ingeprent, dan dat wy het zelve, met alle die akelige omftandigheden , op nieuw zouden opnaaien. Ondermyning van de Privilegiën hunner vrye Ingezetenen; daaden van geweld en onderdrukking ; roof en plundering van Steden* die hunne mede-integreerende Staatsleden zyn, leveren de kenfehetfen van hun gedrag op. En onder alle deze flechte en gewelddaadige handelwyzen fpeelt men den rol van Burgerlievenden 's Lands Magazynen violeerende, fchryfe m-a aan den Raad van Staaten , als of men voor een Burger-Oorlog bevreesd was; terwyl fomrnige dryvers van onrecht, zich te vooren niet ontzien hebben, om zich te laten ontvallen: "er moet Burgerbloed g'flort worden.

De Staaten van Utrecht,kunnen althans in geen gunftiger daglicht geplaatst worden; in tegendeel, hun trouwloos gedrag verdiend nog meerder de verontwaardiging van een vry Volk.

Te vooren , op het tydftip dat de Natie algemeen geindigneerd was over den Admiraal Gene» raai, uit hoofde van den fchandelyk ge voerden Engelfchen Oorlog, namen zy deze dispofide hunner Ingezetenen waar, om het juk van den Stadhouder zich van den hals te fchuiven. Zy vertoonden zich toen als vrienden des Volks, Zetteden het zelve aan tot het prefenteeren van Addresfen, om van een drukkend Regeerings- Reglement ontheven te wori den, zy moedigden de wapenoeffening aan, als een middel om aan deze Addresfen kracht te geven zy misleidden het door hen plechtig opgeroepen Volk,door vriendelykheid en beloften,en dat alles met geen ander oogmerk, dan óm eene haatelyke ' Aristocratie, de ondraaglykfte van alle Regeerings. formen, in de plaats te ftellen. Doch wanneer Utrechts Ingezetenen, en Vooral de Bürgery hunner. «Hoofdftad , hunne oogmerken ontwaar gewordeöl! teynde, de Rechten hun toekomende wilden doeü XXI. Deel. p gej.

Sluiten