Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T4 Verzameling van Stukken betrekkelyk tot

fï'°. f&Ê% Publicatie van de Edele Heeren van tfeH'"Gf echte der Stad Dordrecht, waar by een ieder op het err<Jlig(le wordt vermaand en gewaarfchouwd, om zich iorgruldi" te wngtrn van het bedryvenvan geweldadigheden aan de perfoonen; huizen of go«dnen van eenige der Ingezetenen van genoemde Stad of Jwi'diftie van dien f$c. In dato den I Augustus 1787.

• Myce FdHe Heeren van den Gprrchte der Stad .Dordrecht, mer leedwezen en teflvns metdeuiterire verontwaardiging vernomen hebbende de oproerige bewregingen , die, zelfs tot gewelddadige aanvallen or> Perfoonen en plunderingen, en beroovinpp" van huizen cn goederen overgeflagen, Dïet alleen in de Provircier van Gelderland en Zeeland, van tyd rot tyd hebben plaats gehad, maar onk ze!f binnen deze Provircie , en noch onlangs rpr platten Lande in de rabuurfchap van deze Stad, zyn ^enleegd, Wiar van de fchroomJvke gevolgen voor de uitvoeders , die veeltyds onkundig zvn , en door de listige aai Magen van iwaadwillif-en verleid worden , niet ver genoeg worden ir-pezi'P, waar dorr dezelve dan pok veeltyds de ongelukkige fiagtoffers worden van de verfoeilyke inzichten van die grnen l die zich niet hebben ontzien hun door beloften, gefchehkenof bedreigingen, Haar toe te verleiden en op te wekken : en dat of fchoon Hun Èd. Groot Achtbaare de goede Burgery dezer Stad,,, over het. geheel genomen, veel te verlicht en te weldenkend erkennen , om zich aan het pleegen van zoodanige fchandplyke en affchuwlyke daaden van oproeren geweld Ichuldig te maaken, het echter zoude kunnen ge* beuren , dat min doorzichtige Ingezetenen door kwaade voorbeelden en inftigatie van kwaadwilligen, zich ODbedachtzaafri tot het bedrvven van foortgelvke verwoestende gèweldaadigheden zouden kunnen laten vervoeren : zoo hebben Hun Èdi Groot Achtbaare uit eene vaderlyfce voorzprge

TOOT

Sluiten