Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

& Gébeurtenisfen in 1737 enz. voorgevallen. 2«r

Weesp, dan met concurrentie hunner Regeering,, Dat in de te rug gaave van het commando over de Troepen in Guarnifoen in 's Hage, met eenige kleine bepaaliDgen nader op te geeven, ook zouden kunnen confenteereo. _

Dan dat zoude moeten vastftaan, dat de Regeering der Stad Amfteldam,zoo als die actueel geconftitueerd was, moest blyven, en daar in geen veraDdering gemaakt.

Dat zy Heeren Hun Ed. Groot Mogenden Gecommitteerden gemeend hadden, over deze poincten zich in geene demelées te moeten inlaaten; maar van deze hunne gehoudene conferentie de eer hadden, aan Hun Ed. Groot Mogenden kennis te peeven , en dit hun Rapport ter deliberatie aan, Hoogstdezelven te prefenteeren»

Waar op gedelibereerd en de voorfz. Heeren Gecommitteerden voor derzelver gedaan rapport bedankt, en derzelver verrichtte ten vollen geapprobeerd zynde, is voorts goedgevonden, dat by apparitie der Heeren Gedeputeerden der Stad Amfteldam, aan dezelve van wegens deze Vergadering zal worden aangezegt, dat Hun Ed. Groot Mogenden volltandig by alle Refolutien, in het afwezen van gemelde Heeren Gedeputeerden genomen , en fpeciaal by die van den tSden der voorleden maand, tot herftel van zyne Hoogheid als Kapitein-Generaal dezer Provincie, en in het commando van het Guarnifoen van den Haag;als mede by die van den 23Üen derzelver maand, waar by verklaard is, alle Refolutien, de remotie van wettige Regenten voor domestiek verklaarende, te annulleeren en buiten effeót te ftellen,en dat geene andere,als de wettige Regenten der Steden , zullen worden erkend , roch in de Vergadering van Hun Ed. Groot Mog. gead. mitteerd, wordende daar by verder de door geweld ingedrongen nieuwe Raaden verklaard, van die posten vervallen te zyn, ten fterkften gelast zich in het minfte met geen dire&ie van Staats- of Stads-

zaa-

Sluiten