is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII, bevooren en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Gebeurtenis/en in 1787 enz. omgevallen. 77

van Saluitfchooten op den aanftaande Geboortedag van zyne Hoogheid.

Waar op gedelibereerd en in achting genomen zynde, dat wel op den 17 Augustus 1749 order is gefteld tot het doen van Saluitfchooten op den Geboortend.ig van den Heere Prinfe Erf-Sta Ihouder, gelyk mede by aanfchryving van den 24 May 1758 tot het doen van Saluitfchooten by de pasfagie van zyne Hoogheid, en haare Koninglyke Hoogheid de Vrouwe Gouvernante, te dier tyd door de respeótive Frontierplaatzen; doch Jat de voorfchreven order, uit hoofde van Hun Ed. Mogenden nadere aanfchryving van den j Maart 1785, zoude kunnen worden geconfidereerd als nog te zyn ingetrokken; te meer, dewyl in Hun Ed. Mogenden Misfive van den I2den July deszelven jaars, geene melding woidt gemaakt, van het doen van Saluitfchooten op den Geboortendag van den Heere Prinfe Erf-Stadhouder; is, tot nadere verklaaring van Hun Ed. Mogenden intentie daaromtrent, goedgevonden en verftaan , alle de Commifen vaa de respective Magazynen in de beide Departementen van de groote en kleine Fortificatiën „ by dezen te authorifeeren en gelasten, voor zoo verre deSte'den en Forten nu en in vervolg van tyd, met Guarcifoen van den Staat zyn bezet, of eenig Kanon op zyne Aifuiten op de Wallen word gevonden, op requifitie van den Commandeerenden Officier, het noodige Pulver uit te geeven, ten einde het gewoone Saluit van drie Salvoos, ieder van elf fchoojten, of daar het getal der Stukken die quantiteit niet toelaat, zoo veel minder als gevoegiykst zal kunnen gefchieden, werde gegeeven op den aanftaanden Geboortedag van zyne Hoogheid , den Heere Prinfe Erf-Stadhouder, invallende den 8ften Maart, en vervolgens jaarlyks; als mede by het pasfeeren of repasfecr^n van zyne Hoogheid, of haare Koninglyke Hoogheid, Hoogstdesze'fs Getnaalinne, en de jonge Prinfen en Prinfesfe, mitsga Iers by de komfte of pasfagie van de Heeren

Hun