Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Gebeurtenis/en in 1787 enz. voorgevallen. 227

Eene Keur, Ed. Achtb. Heeren! door vyf Uwer, pp de Godsdienftigfte en plegtltatigfte wyze door 't lot beftemd, gedaan; gedaan conform de Keurwetten en Ordonnantiën: gedaan zonder voorinneemende Recommandatien, Ligues, ofCabaalen, gedaan dierhalven, zoo zuiver en onbevlekt als naar de grond en geest van onze Conflitutie kan en moet gefchieden: eene Keur derhalven, welke wy by dezen betuigen ten vollen goed te keuren, en onsby. zonder aangenaam te zyn, en daarom ook geenfints iflilzwygend kunnen aanzien, dat daar in door ?yne JHooghéid verandering is gemaakt.

Wy leezen wel is waar in 't 5de Art. Reformatoir, dat aan zyne Hoogheid een recht van improbatie is opgedraagen, doch kunnen met geen gezond verftand zamenbrengen, dat zulk by zyne Hoogheid na willekeur, of zonder redengeeviog*. kan of mag gefchieden; immers Ed. Achtb. Heeren! wat is dan onze Burgerlyke of Staatkundige Vryheid anders dan een fchaduw? wat zyn alle die aan het Opperwezen, met alle Godsdienflige eerbied opgedraagene plechtigheden, welke uwe verrichtingen in dezen voorgaan en verzeilen? wy (iideren in het uitbreiden dezer denkbeelden: is niet om de rand der Keurhoed, uit welke vyf Uwer de zwarte Keurboonen getrokken hebben , ge. fchreeven: dat het grootfte beivys der Vryheid is, na \xigen v/etten te leeven? is het niet uit hoofde van die eigen wetten, dat uwen vryen Keurvan de vroegfte tyden af gerekend is een der beste plegtankers ea iwaarborgen onzer Vryheid? en zullen wy daar aan zien tornen, en ftilie zyn? neen, Ed. Achtb. Heeiren! een rechtgeaard Burger dezer vrye Scad kan :en magniet onverfchillig zyn, omtrenczyngeheibg1de zoo duur verkreegene en onvervreembaare voorrechten, en daarom is het dat wy de vryheid nesCmen, ons aan U Ed. Achtb. als onze byzondere vertegenwoordigers, aan wien onze belangens voor al ;zyn vertrouwd, te wenden; met ernliig verzoek idat U Ed. Achtb. deze onze Remonftrance met darP 2 zei-

Sluiten