is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII, bevooren en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(56 Verzameling van Stukken letrekkelyk tot

alle oproerige beweegingen kan worden verzekert, bedanken wy U Edele Mogenden voor het aanbod ten dien einde aan ons gedaan. — Doch zoo wanneer her onverhoopt mogte gebeuren, dat wy ons in zoodaanige ongelegecdheid mogten bevinden, vertrouwen wy dat U Ed. Mogenden in zoo een geval ons de hulpen adfiftentie niet zullen onttrekken.

Wy twyff-lcn geenszins of ü Ed. Mogenden zullen uit het hier vooren ter nedergeftelde, genoegzaam zyn overtuigd, omtrent onze gevoelens over de wettige Conftitutie der Regeering; dat wy geene de minste oogmerken hebben, en zoo als wy verklaaren nimmer gehad te hebben, om eenige veranderingen ftrydig tegen dezelve in te voeren, of te begunftigen, en dat U Ed. Mogenden met deze onze verklaaring volkomen genoegen zullen neemen.

Waar mede bidden wy Cod Almachtig dat hy In deze kommervolle tydsomftandigheden, de b< fluiten van U Ed. Mogenden met zynen zegen gelieve 'te bekroonen en dezelve doen uit loopen tot heil 'en welzyn ven het Vaderland in het algemeen en van deze Provincie in het byzonder.

Verblyvende'wy,

Edele Mogende Heeren 1

U Ed. Mog. goede Vrienden,

Burgemeesteren, Schepenen en Raaden der Stad Zierikzee.

(Onder ftond)

Ter Ordonnantie van dezelve,

(was get) j. van den Houte.

Zieikzee, den 31 July 1787.

N9.