Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Gebeurtenis/en in 1787 enz. voorgevaHen> 227

heids Commisfarisfen, van allen blaam is vrygefproofcen, zoo hoonend als wederrechtelyk opentlyk aan te randen, en met de fnoodfte misdaaden, als is het yveren tegen de Conftitutie en het gezag der Stadhouderen, te betichten? En moet men het niet veel eer als een gevolg der ignorance van de goede Burgery (onder welke klasfe wy den Perfoon van G. Baart rangfchikken, en zulks opauctoriteit van zyne Doorluchtige Hoogheids Gommisferisfen, die ons voorkomt van ruim zoo veel gewigt, validiteit en digniteit te zyn, dan die van den Burger Krygsraad, het geliefkoosd en onfeilbaar orakel van den Heer Lampsins), moet men, vraagen wy, het niet veel eer als een gevolg def ignorance van de goede Burgery, dan van hunne onverfchilligheid voor de eer van hunnen MedeBurger, aanmerken, dat zy de onbegrypelyke onvoorzichtigheid van den Heer Bailjuw, tot nog toe met ftilzwygen gepasfeerd heeft?

Ja maar (om voort te gaan), vyf van de tien door de goede Burgery geremoveerde Regenten , zyn naderhand door zyne Doorluchtige Hoogheid van de Regeering om Hagen , tot meerder rust en tot wegneeming van diffidentien tusfchen de Regeering en Burgers ontftaan, zy hebben dus zich zeiven te wyten, dat zy door hun gehouden gedrag, 't vertrouwen der goede Burgery verlooren hebbende, niet langer in hunne pos:en kunnen gebruikt_ worden: damnum enim quod quis Jua culpa fert fentire non cenfetur. Hier opent zich weder een wyd veld: maar 'er zyn nog zoo veele velden af te loopen, en wy zyn reeds zoolang onder weg geweest, dat wy vreezen onze Reisgeuooten te zullen vermoei jen! wy zeggen dan kortelyk, dat wy niet kunnen of mogen intreeden in de motiven van zyne Doorluchtige Hoogheid, dat wv met een eerbiedig ftilzwygen wenichen, dat Hoogstdeszelfs toegenegen oogmerk voor de rust en dienst dezer Stad, mag bereikt worden; en dat wy voor ons zelve, even weinig als de geremoveerde Heeren begeeren te deel en in p 2 'tver-

Sluiten