is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII, bevooren en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verzameling van Stukken betrekkelyk tot

Momboir en S. Momboir is ter hand gekomen-' waar door veroirzaakt is, dat zy voorde Landfchaps Vergadering, welke den ijden November inviel, U Ed. Mogenden van hunne Confideratien en Advvs niet hebbeo kunnen dienen.

keDat E" ntó lecture van het zelve, hun is geblee-

Dat hun Eerzaamen in pramisfis van dien fustineeren, dat de qua?stie over de erkenning van Mr. E. G. J. Crookceus, als mede wegens de convocatie van Gildens en Compagnien, domesticque differenten uitleveren, welke de Magiftraat niet bevoegd zoude geweest zyn, buiten aveu en toeftemming des Volks, ter deliberatie van Ridderfchapen Steden te brengen.

Dat zy echter, zoo uit hoofde van den diepen eerbied , welke zy voor Hooggedachte Heeren Staaten als 't Hof gevoelen, als tot hunne voiko. men decharge, hunne fentimenten zoo voor de Heeren Staaten, als de geheele Natie open leggen.

Zonder, echter zich aan eenigerhande decifie of uitfpraak derzelve, te compromieteeren. . Expliceerende zy zich verder ten principaalen, over hunne ftelling, dat in de boezem van het Volle de Souvereiniteit refideert, en alleRegeerings-Collegien daar van hunne macht ontleenen.

En zoeken zy aan te toonen, dat het de Gemeen» te vry ftaat, Gildens. en Compagnien te convoceeren , zonder daar toe confent van de Magiftraat bekomen te hebben.

By welke gelegenheid, zy ook zoeken daar te doen , dat het Reglement of Conventie van den jaare 1705, waar by hun Stedeiyke Regeering is gereguleerd, als nog fubfisteert; en ingevolge van het zelve, de Regeering binnen de Stad Zutphen moet worden beleid ,. zonder dat het Reglement in den jaare 1750, op de Regeering van deze Provincie geëmaneerd, in aanzien der Regeering der Stad Zutphen, obligatoir.zoude wezen. En handelen , zy verder van de aanftelling van

Mr.