Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

234 Verzameling van Stukken betrekkelyk tot

verkreegen te hebben, de publieke lasten te verzwaa%\ ren (m).

Wanneer nu door den afftand des Keizers het ge« 4 bied over deze Landen aan zynen zoon Philips denij tweeden was overgegeeven , en confcientie-dwang,, wreedheid, en gierigheid fcheenen famen gefpan». nen te hebben om deze bloeiende Gewesten ineenes akelige woeftyne te vervormen, verdubbelde dert Kapittelen yver en ftandvastigheid, naar maate des gevaaren verdubbelden,

Trouwhartig hielpen zy de overige Leden zichi verzetten tegen de eisfchen van den iooften ene joften Penning, hoe daar op ook by iterative be-. zendingen wierd aangedrongen (n).

Zy waren de eerrten, die den knevelenden ent bloedgierigen Alva den ioden Penning plat uit durf-; den te weigeren, en anderen daar door een hart on«i der den riem fteeken (o).

Na mannelyke verdediging, wederrechtelyk ne«; vens deze Stad, by Vonnisfe van Alva van deni 14 July 1570, van hunne Rechten en Privilegieai vervallen verklaard zynde, appel leerden zy (p) ne-i vens de andere Staaten; ende als Francisco Baldez; doen ter tyt met eenige Spaanfche Vaendelen hier GuarniA foen houdende by laste des van Alva, den Magiflraati van Utrecht haare Brieven ende Privilegiën afdwingen vilde, tot dien einde al zyn Spaansch Krygsvolk in dé wapenen brengende, ende de Ridderfchap , mitsgaders del Magiftraat haare appellatie aan den Konink zelfs gedaam door vreeze niet en dorflen vervolgen, hebben dieGeesle-' lyken die meeste manlykheid betoond, dezelve appellatie' met grooie kosten ende zulken ernst in Spanje gedreeven,

dab

(m) Idem de Bon. vul go Eccl. S. 3. C. 4 fcp 5. Matth. Anal. T. Lp. 110.

(n) Bor, Nederl. Oorl. B. IX. fol. 160.

(e) Idem, Boek F. fol. 207, 208, 251:

(p) Idem, Boek V. fel. 236.

Sluiten