is toegevoegd aan uw favorieten.

Katechismus der H. Schriftuur, of Onderwys in den godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der H. SCHRIFTUUR. 151

DERDE LES.

Over de behandeling, welke jesus, by de Joden,ontmoette, inzonderheid zyn laatjte lyden en dood.

Vraag. f~Xp hoedanige wyze, ontvin\Jr gen en behandelden de Joden dezen Godlyken Afgezant?

Antwoord. Enige weinige opregte Israëliten , dog meest lieden van gering aanzien in de waereld, geloofden in hem en werden zyne Discipelen; maar, over 'ï geheel, werd hy, door zyne Landgenoten , niet aangenomen of erkend,ja veel eer,op ene zeer onredelyke, ondankbare en onmenfehelyke wyze, behandeld. En alhoewel de Menigte, voor een poos getroffen door de kragt zyner redeneringen en dc zeldzaamheid zyner wonderdadige verrigtingen ,hem , nu en dan, in groten getale, volgde, eer uit nieuwsgierigheid of'om den brode, dan uit ware overtuiging, werd hy nogtans, in 't algemeen, by de Hoofden en voornaamften des Volks, de Priesters en Wetgeleerden, veragt en gehaat, die verblind en fnood genoeg waren, om zyne hemelfche lesfen, en zyne heilige en menschlievende daden , onöphoudelyk, te bedillen, en door allerleye fpitsvondige aanmerkingen, in een valsch en hatelyk ligt tc ftellen, ja zelfs zyne onlochenbare Wonderwerken aan den invloed cnes bozen Geests, dien zy Beëlzrbub, of den overften K 4 der

IV.

afdeling.' IIT. les.