is toegevoegd aan je favorieten.

Katechismus der H. Schriftuur, of Onderwys in den godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der H. SCHRIFTUUR. 17?

vervolgde eikanderen. Dus werd het Lighaara der Kristenheid te deerlyk van één gereten; en, terwyl de Aanhangen vermenigvuldigden, kreeg het Bygeloof meer enmeer dé overhand op derzelver Godsdienftige gevoelens en praktyken. Het natuurlyk gevolg van dit alles was baldadige trotsheid, vermetelheid, eigendunkelyke gezagvoering, by zommigen: laffe vreze, en fkaffche onderwerping,' by anderen: by allen, lusteloosheid, en traagheid tot onderzoek, diepe onkunde en bedorvene zeden. Welk één en ander, door de invallen der barbaarfche Noordfche Volkeren, en derzelver aangeregtte verwoestingen , in het Romeinfche ryk , niet weinig bcgunftigd werd. En toen volgde, weldra, ene nieuwe en allergeweldigfte fchok, die, op eenmaal, verfcheidene Gewesten en Ryken, en talryke menigten van belyderen, het gebied der Kerke ontrukte. Ik meen, dc invoering van enen nieuwen Godsdienst, door Mohammed, die, in den jare DCXII, in Arabie, ten voorfchyn trad, en zig verftoutte, om zig een Goddclyk profeet té noemen, gezonden, om den nog overgebleven Afgodifchen Eerdienst geheel te verdelgen, en Joden en Kristenen 'te hervormen. Zig gedeeltelyk bedienende van de kundigheden, die de Mofaïiche cn Kristelyke Godsdienst hem konden opleveren, en voorts de infpraken van zyne ' eigene verhitte verbeeldinge, en doorücpene loosheid,volgende, gaf hy een nieuw Wetboek uit, onder den naam van Koran, of Aikoran. En , hebbende zyne M leer,

IV.

AFDF.LING'.

VI.

les.