Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ie Gebeurteniifsn in 1787 enz, voorgevallen, 23-

van aanwezig zynde Wetten of Refolutien , en het derhalven even Conftitutioneel en wettig is, wat in eene Regeering zonder Stadhouder, als 't gene onder eene Regeering met een Stadhouder is gelfca-. tueerd of gearrefteerd geworden; en vervolgens ge* lykaltyd de laatfte Refolutien wettig genomen, devoorige abro%eeren; dus ook dezt laatfte wettig genomene Refolutien in een form van Regeering zonder Stadhouder, de genomen Refolutien in een form van Regeering met eenen Stadhouder,abrogeeren:gelyk dan ook daar uit, dat het aanzyn van eenen Stadhoudir, niet behoort tot de Conflitutie, maar alleen tot de form onzer Regeering, volgt, dat men behoudens de Conftitutie der Regeeringe, een Stadhouder kan aanftellen of niet; en ook denzel. venaanftellende, telkens kan aanftellen op zoodaanigen voet, als men dan verkiest, zonder dat voorige Refolutien in Stadhouderlyke tyden dienaangaande genomen, als telkens met het uiteindigen van het Stadhouderfchap haare kracht verlooren hebbende, kunnen werken by eene volgende aanftelling van eenen Stadhouder, ten ware zy wel expresfelyk dan weder ingeroepen wierden, 't gene in 't geval in quasstie niet gefchied is. Hier uit volgt dan ontegenzeggelyk, dat daar by het Reglement van 1674. niet is bepaald, wie de tusfchentyds openvallende R"adsplaatfen zoude vei vullen, en geen tittel of jota daar van gerept zynde, dieswegens geen Renvoy tot voorige Refolutien kan plaats hebben gehad, dies notoir het zelve Recht verbleef by diegenen, die het wettig en Conftitutioneel bezat, ten tyde der invoering van meergemelde Reglement, 't welk was de Magiftraat der Stad Utrecht, repr af enteer ende de gemeene Gilden en Burgery: b< hal ven dat, indien men al eens in vita veritate zoude willen veronderftellen, dat 'er met relatie tot de tusfchentyds aanHelling van Raaden eenig Renvoy plaats hadde, dan zoude worden gerenvoyeerd na een tyd, waar in de Magiftraat als reprefenteerende de Burgery, de Raadsplaatfen begaf, naamlyk voor het jaar I618.

B 4 Ka-

Sluiten