Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Gebeurtenis/en in 1787 enz. voorgevallen» 31

ftilzwygende, maar uit krachte van die overeenkomst, waar uit tevens den permanenten Raad in den jaare 1618 gebooren wierd.

Zoo dat uit het hier vooren gededuceerde zonneklaar manifesteerd: „ dat het Recht der Magi„ ftraatsbeftellinge , inzonderheid ter begeeving „ der tusfchentyds openvallende Raadsplaatfen,

geduurende alle de hier voorengemelden tyden,

originair in den fchoot der Burgery is blyven re„ fideeren; gelyk dan ook de Magiftraat dezer Stad, „ alle omftandigheden, die zulks verhinderd had„ den, zynde gecesfeerd, als de Burgery der Stad „ repradenteerende, om in den jaare 1651, gelyk ,, reeds hier vooren is geremarqueerd, de uitoef-

fening van het Recht der Regeeringsbeftelling „ en inzonderheid ook tot de begeeving der tus,, fchentyds openvallende Raadsplaatfen met alle „ recht, zonder eenig octrooy daar toevandeHee„ ren Staaten dezer Provincie, te verzoeken; ja j, zelf zonder eenige contradictie," ten blyke, dat zulks algemeen bégreepen wierd, alzoo te behooren, heeft hervaten uitgeoeffend, tot den jaare 1674, of tyde der Introductie van hettoen ingevoerde Regeerings Reglement, en welk recht ter begeeving der tusfchentyds openvallende Raadsplaatfen, door de Regenten dezer Stad van den jaare 1674 en vervolgens ten onrechte overgelaaten aan de uitoeffening der Heeren Stadhouders in der tyd, ,, met het hoogde recht door de Burgery de„ zer Stad is gereclameerd geworden, om door ,, de Regenten , hunne Rreprefentanten te worden „ uitgeoeffend, zoo als wy dan ook volgens èéde verplicht zynde Rechten onzer Burgery en Inge-

zetenen te bewaaren en maintineeren," met het hoogfte recht die uiroeffening van het recht ter begeeving van de tusfchentyds openvallende Raadsplaatfen, wederom aan ons getrokken hebben.

Uit welk alles alhier kortelyk maar als met den vinger, aangeroerd (nadien eene volledige adftructie van dit der Burgeren en ons indisputabel recht

de

Sluiten