is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII bevooren en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Gebeurtenis/en in 1787 enz. voorgevallen. 229

van welker goedwilligheid ten aanzien van deze Provincie en derzelver goede Burgeren en Ingezetenen ik meen my te mogen verzekerd houden, een recht denkbeeld hebben kunnen krygen van de denkwyze van den Raad, nopens de zoo veel gerugc maakende Refolutie van Heeren Gedeputeerden ; ! hier door zoude aan onze braave Burgery niet weinig genoegen zyn gegeeven — en teffens aan de i Heeren Staaten van die Provinciën, op welke de ia Amersfoort leggende Militie gerepartitieerd is, i overgelaaten worden, ten opzichte van de al of : niet terug roeping van dat Krygsvolk, zoodaanig te handelen als Hoogstdezelven, overeenkomflig ; de billykheid, tot welzyn dezer Landen en tot ; maintien van Hoogstderzelver wettig gezag zouden oirdeelen te behooren.,

(was get.) J. C. Smissaert.

Utrecht, den 29 Augustus 178J.

NB. De Heeren van Senden , van Haeften, Borman en van Dam hebben zich in alle opzichten met de bygaande aanteekening geconformeerd, en zulks in de Vroedfchaps Notulen van den 29iten Augustus doen noteeren.

N°. 2195- Justificatoir Addres door Geconflitueerden en Gecom<hiiteerden te Amersfoort, den 29 Augustus 1785, aan de Regeerders derzelve Siad geprefenteerd , tegens de ingeroepen Militie, en tot het doen vertrekken van dezelve.

Aan de Edele Achtbaare Heeren Regeerders der Stad Amersfoort!

Geeven met fchuldigen eerbied te kennen, de P 3 Ce-