Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Gebeurtenis/en in 1787 enz. voorgevallen, aï

Heeft de Vroedfchap verft.?an: dat tegens morgen ochtend den 2often Maart, alle de 'Schutters CompagnieD onder commando van den KapiteinLuitenant of oudften Officier der Compagnie, meC Vaandels en Trommen op derzeiver loopplaatfen zullen vergaderen, dat ten dien einde alle wachtdoende Schutters met hun Geweer en Wapenen des morgers ten half 0 uuren zullen worden opgeroepen, op verbeurte «>an een boete van 20 duivers voor de abfent blyvende: dat de Compagnien aldus geduurende den tyd, dat de Vroedfchap zal vergaderd zyn, onder de Wapenen zullen blyven, tot 1 dat by een Refolutie van de Vroedfchap zullen worden gedimkeerd: dat voorts geene der onder 1 de Wapenen gekomen zynde Schucters zich zullen 1 mogen ontydig abf.mteeren , dan om gewichtige re1 denen, en na bekomene permisfie en toeftemmiogevan den commandeerenden Officier, op pcaoe by i het 32 Artikel van de Schutters Ordonnantie daar 1 tegen geltatueerd; dan is aan den Hoofdman van de 1 wachtdoende Compagnie de Hmdvoetboog overge. 1 laaten, om, indien zulks noodig vind zyne Comjpagnie een geheel uur of half uur vroeger in de Wapenen te doen komen, om zich voor en by het iStadhuis te posreeren; zynde de Heer Voet als 'Hoofdman van de Compagnie het Papevaandel, ge:excufeerd, deszelfs Compagnie in Perfoon te com • mandeeren, doch tevens verzogt, om zich aan het iStadhuis te laaten vinden, ten einde by voorkomen1de gevallen, de orders van de Vroedfchap tekunneo 'verneemen. En heeft de Vroedfchap, Heeren Hoofdimannen der Compagnien die het naast aan de vyf kapitaale Poorten dezer Stad gegrensd zyn, geauthorifeerd, om tegens morgen ochtend by het ope. men der Poorten een Onder- Officier met een geiheel rot Schutters na de Poorten te detacheeren, lom aldaar, zonder nogthands de Poorten te fluiten, iin piaatle van de Militairen, wacht te houden, tot Idat dezelve by nadere Refolutie van de Vroedfchap, zullen worden afgelost; dan zal de Compag.

B 3 nle

Sluiten