is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII, bevooren en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7tf Verzameling van Stukken betrekkelyk tot

Van den Heer van Dielen. Edele Groot Achtbaare Heeren'

Voorleeden maandag den aoften Maart, in deze Vergadering met prefent zynde geweest, heb ik geene gelegenheid gehad, my omtrent het toen ter deliberatie gelegde te expliceeren, gelyk ik vermeen, dat alle de prefent zynde Heeren gedaan nebben; dewyl my nu ook daar aan ten hoogden gelegen legt, dat blyke, hoedaanig ik omtrent oeze zaak denke, verzoek ik dat dit volgende Declaratoir m de Vroedfchaps Notulen van heden moge worden geinfereerd.

7n^e?7Ddel£e5eeke?Tde by zvne aanteekeningen, „ in de Vroedfchaps Notulen te vinden, zyne er„ voelens omtrent de verbeteringen van het Re 3, geenngs-Reglement van 1674, als ook omtrent " reJïyze, van hec daarftellen dier verbeteringen, „ hebbende geuit; verklaart nogmaals in gemoede „ met te kunnen medewerken, om daadelyk het „ nieuwe Stedelyke Reglement, met betrekking tot „ die Artikelen, welke Jïrydig zyn met liet Reglement „ van 1674 in te voeren, of het zelve te beëedi„ gen; zoo lange dat Reglement niet Staatsgewv„ ze verandert, of hy van den ééd op het zelve „ gedaan ontïlagen is; " betuigende ondertusfchen mets vuuriger te wenfchen, dan dat het Reglement van I674 op eene corijlitutioneele en billykewyze. tot genoegen en mar voordeel der Burgery, ten fpoedigfte moge worden verbeterd, waar toe hy bereid ïs, alles aan te wenden wat in zyn vermogen zvn zal , zullende hy, indien onverhoopt voor den iaden October van dit jaar deze verbeteringen niet zullen zyn uitgewerkt, en hy dan zyn post als Kddd wederom mogt komen te aanvaarden, zulks niet doen, „ dan op zoodaanig eene wyze als hv „ oan in gemoede oirdeelen zal verplicht te zvn „ waaromtrent hy zich dan nader zal declareel 3, ren, ■

Ut, I