is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII, bevooren en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

èe GebeurtenisfeÜ in 1787 enz. voorgevallen. 4.1$

IH'er anderen, de wettigheid van de Règeering def Stad Utrecht, en 't Recht derzelve, om alleen hec derde Lid van Staat uit te maaken, de zaak in zoo verre van natuur was veranderd, dat men, als nui de voorfz. Stad Utrecht fterker en klaarder behoorde te exhörteeren tot hét eenvoudig en öngèclaufüaeerd aannefemen der mediatiè: en wel, io de ierjle plaats, om dat juist die tWee zaaken de gröötfté poineten in questie waren, dat dezelve vastftaaBde, daar uit zoude volgen I» dat de fustenUë van onwettigheid Van de Stads Regeering, aan de zyde [der Staaten gevoerd Wordende, ongegrond SoucTe zyn; en in de tweede plaats: dat de tegenwoordige Vergadering der Staaten, een geheel Lid van Staat tnisfende, niet anders dan als de twet voörftetriinende Leden zouden kunnen Worden befchouwd.

In de tweede plaats, om dat het meer dart waal* 'fchynlyk is, dat de Staaten van huDne pure geaccepteerde mediatiè fcoüden refllieereh, zöo eene diergelyke acceptatie ook aan de zyde van de Stad geeö plaats had.

En in de derde plaats, öm dat die twéé pöinöerj ivboraf Wordende gedecideerd, öf door de Mediateurs toegëgeeven, dezelven daardoor hunne onzy:digheid zoüden Verliezen, zonder welke zy echtef :de mediatiè niet bèhOotlyk zouden kunnen op zien irieemen.

Dat de exhortatië, zoo als die bv *t Rapporten !de daar by gevoegde Conctpt-MisfiVe wordt voor» igedraagen, Daar de gedachten van Hun Commisfarisfen niet krachtig gënöeg is gefchiëd, byiönder na dat de Stad getoond had deze en gene poin&en daar van te willen uitzonderen.

Dat by Commisfarisfen wel eenigfe bedenkingw?ae [gevallen, öf het fchryven ëenër Misfive aan de ReI geering der Stad Utrecht, ook könde worden aange1 merkt a]S eeh adveü van dèrzelver Wettigheid $ t edoch, dat de zWaarigheden daaromtrent verdwëe» nen waren. — Vooreerst in aanmerking neemehde, dat ook aan de Staaten» wier wettigheid &Q&r da"

XXXII. Dunt. P St«4