is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII, bevooren en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Gebeurtenis/en in 1787 enz. voorgevallen: 231

itien, aanmerkende als een nieuwe blyk'Van onzen yver, om hec belang van onze Bondgerloocen en jpeciaal ook van ü Ed. Grooc Achtb, Stad en Provincie, op de best mooglyke wyze voor te (ban en te bevorderen, daar aan gereedelyk zullen defereeiren, en onze poogingen fecundeeren, door al wat in derzelver vermogen is, aan te wenden, om ge« degenheid te geeven, dat de Conferentien van Gecommitteerden tot het werk der mediatiè, by preferentie in de Stad van Utrecht, als daar toe, bui. ten alle tegenfpraak en naar den aart der zaake, en /volgens het iDterest der Partyen, in dezen de con,venabelfte plaats, ten fpoedigften kunnen werden laangevangen.

Om alle welke en meer andere redenen, wy tewens van begrip zyn, dat de fituatie der Stad Ut[recht zoodaanig zou behooren te worden ingericht, dat dezelve tot vrye deüberatien gefehikt bevonden wierd; mitsgaders dat aan de Leden van :Staat en alle anderen, vry acces tot en reces uit ;dezelve wierde bezorgd, en daar toe de noodige [middelen wierden daargefteld.

Terwvl wy , om (voor zoo veel in ons vermogen iis) mede te werken tot het herfVl der cranquiliteit, IU Ed. Groot Achtb. kunnen verzekeren, dat de I Heeren Staaten ons op hetfterkfte betuigd en verizekerd hebben, geene middelen van geweld tegen ide Stad Utrecht te zullen employeeren; en dat wy idiergelyke affirmative aan Bondgenooten gedaan, ■ van zoo veel kracht en waarde confidereeren, dac 1 wy U Ed. Groot Achtb. deswegens wel durven gua1 randeeren.

Wy begrypen en verwachten dienvolgende, dat 1 deze verzekeringen U Ed. Groot Achtb. ten vollen 1 zullen permoveeren, en moeten daar op met allen 1 ernst infteeren, dat ten fpoedigften alle zoodaanige extraordinaire middelen van defenfie , als U Ed. 1 Groot Achtb. geoirdeeld hebben tot hier toe te i moeten admitteeren en werkftellig te maaken, by i provifie werden gefurcheerd en geftaakt: op dat wy p 4 hier-