is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII, bevooren en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Gebewtenisfen in 1787 enz. voorgevallen. 235

Nf» 2501. Misfive van Commisfaris van het Bier- en Gemaal-Comptoir binnen Utrecht, kennis geevende dat op nieuw uit zyn Comptoir is geligt 400Q Gul' dens, In dato den 1 December 17Ü6.

Edele Mogende Heeren!

De Ondergefchreeven in qualiteit als Commisfaris van U Ed. Mogendens Bier-en Gemaai-Comptoir binnen Utrecht, vind zich weder in die opftandigheid, om by dezen ce benchren, dat onder Quitantie als vooren en nu onderteekend by J. de Jonckheere en G. C. Egeling, op den 2^ November 1786 wederom uit de Kasfa van bovengem (de Comptoire, geligt is eene fomme van vier duizend Guldens, niet tegenftaande den Ondergefchreeven daar tegen heeft geprotesteerd.

Waar mede U Ed. Mogenden in de befcherminge Godes aanbeveelende, zich met fchuldigen eerbied noemt.

Edele Mogende Heeren!

Utrecht, den I Uwer Ed. Mogendens onderDec. 1786. daanigen en gehoorzaamen

Dienaar,

(was get.) Gerard van Wieringhe.

.N°. 2502. Addres van Gecorftüueerdens uit de Burge. ry enz. te Utrecht aan Heeren Burgemeesteren en Vroedfchappen van die Stad, betrekkelyk de ?nedia* tie door de Hooge Bondgenooten nangenoomen tot hei vereffenen van de gefchillen in dit Provincie oru* jlaan &c. In dato den 4 December 17 86".

Edele Groot Achtbaare Heeren!

Daar wy alle dagen door publieke berichten ontwaren, hoedaaDig men in de byzondere Provir cien

werk-