Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ie Gebeurtenis/en in 1787 enz. voorgevallen. Iï

A de Nys en F. A. van der KEMPterelaseeren, en uit derzelver detentie te doen ontiïaan.

(wat get.) ^' ^aan. i 1 T " ■

No 26co. PZacaaJ van de Heeren Staaten 's Lands 'van Utrecht, behelzende een generaals Amnestie voor die van Wyk te Duurftede. In dato den 9 Juny 1787.

De Staaten van den Lande van Utrecht, doen te

Alzoo federt eenen geruimen tyd verregaande ongeregeldheden, geweldenaryen, oproerige beweelingfn binnen de Stad Wyk by Duurftede hebben DlaK gehad, zoo dat eenige Burgers en Ingezece. Een i gehoor geevcnde aan de verderffelykejnblaazingen en opruijingen van eenige weinige ambitieufe Vreemdelingen, zich niet ontzagen dephchtmaatige gehoorzaamheid en den verfchuldigden eerbied aan den wettigen Magiftraat te ontzeggen? het grootfte gedeelte van den Raad feitelyk van hunne Raadsplaatfen te ontzetten, daar na eene geheel nieuwe Regeerïngswyze, ingevolge van een by hun, door inductie vap die Vreemdelingen, met verkeerde inzichteo ontworpen Regeerings-Reglement, te in. troduceeren; het zelve plechng te beéédigen, en zich zelve eenen nieuwen Magiftraat te verkiezen, maar ook bovendien, niettegenftaande onze herhaalde Landsyaderlyke vermaanicgen en waarlchuwingen, in vilipendie van 's Lands Wetten en onze billyke Souvereine beveelen, zyn voortgegaan zich onentlyk tegen onze wettige authoriteit en uitoeffening eener oczydige Juftitie te verzetten, hunne goede Mede-Bürgeren te helpen onderdrukkenen geweld en onrecht ten top te voeren , waar tegen wy eindelyk, na alles vergeefsch te hebben beproefd, genoodzaakt zyn geworden tot voorkominge van Totaal bederf van de Stad en de ruïae van zoo vee-

la

Sluiten