Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Gsbeurtenisfen in 1787 enz, voorgevallen. Ij

de tot Bylage, eene lyste der Amnmnitie-göedëreö binnen de Stad Wyk gevonden; luidende beide alt volgt.

Edele Mogende Heëren!

Na dat Ü Ed. Mogenden by derzeiver Refolutie van den 6den dezer goedgevonden hadden de Heeren van Sterrenburg, van Lünenburg, eD Verschoor, nevens den Secretaris van de Ridderfchapè de Heer Göbiüs, te comrhiiteeren, orh zich aanftonds na Wyk te bégeeven, de onwettige Regeering aldaar met al het gene door bun onwettig waS verricht te casfeeren en annulleeren , de wettigé Regenten te herftellen, de Burgery te ontflaan van den ééd op eer. pretenfelyk ingevoerd nieuw Stedelyk Reglement afgelegd, èn met overleg Van dé wettige Regeering alles te doen en te verrichten $ wat tot herftel en bewaaring van de rust en goede orde binnen die Stad zoude kunnen diénen;

Zyn welgemelde Gecommitteerdens nog dienselft den namiddag vertrokken, en des avonds omtrent half agt uuren binnen Wyk aangekomen, alwaar tf by hunne aankomst, op eene behoorlyke wyze, éö rnec alle de honneurs aan eene Commisfie van U ËcL Mogenden verichuldigd, gerecipieerd zyn, èc alioo geen logemenc in de Herbergen te vinden was^ hun intrek genomen hebben ten huize van den Heer Oud-Burgemeester dé Bruin, alwaar zy aanftonds door alle de Officieren van het Guarnifoen en Corps, ön door de meeste Regemen d'ërStad verweliekorflÊ zyn, en voorts met den Heer Collonel VANÖuADï'i commandeerende het Guarnifoeö aldaar, Over dé bewaaring en defenfïe dier Stad géfprööken, eri denzelven gerecommandeert hebben, alle moogly.* ke attentie daar op te neemen, en aizoo *er zich eëhige vreeze fcheen op te doen, dat de gearrefteerde Heeren Dellafaillé, de Nys, en van f>M Kemp, op welkers provifioneele bewaaring zy Heeren Gecommitteerdens na het fcheiden van Uwer B 2 «dé

Sluiten