Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Gebeurtenis/en ««1787 enx\ voorgevallen. 13$

ifjun Hoog Mogenden echter aan den toeftand dier tProvincie niet konnen denken, zonder het oog teffens te veitigen op die, waar in zich de Republyk Over het geheel is bevindende, een toeftand, welke indien met deszelfs zwarte doch waare kleuren fword afgefchildert, het hart van een ieder, die het wel met zyn Vaderland meent, doet wegzinken

„ Dat het echter niet noodig is dit akelig tafereel pp te hangen, naardien toch elk, die oogen in het ihoofd heeft, van zelfs ziet, waar het met Vaderhand, Vryheid en independentie na toe gaat; dat jHun Hoog Mogenden alleenlyk uit overtuiging^ idat geen weg tot behoud geopend, nog zelfs de middelen daar toe aangewend konnen worden, indien niet te vooren de gisting, waar in de gemoederen tegenwoordig zyn, aan het bedaaren geraake, en de noodige tranquiliteit werde daargefteld, iöm aan het gene tot wezentlyk nut van het Land Idient, te konnen denken, de Heeren Staaten van Holland en West-Friesland willen gebeden hebben, :óm daar toe derzelver veelvermogende poogingen te willen aanwenden; datHoogstdezelven byzonder ten dien einde gelieven te beproeven, of niet als leen gezegend middel daar toe zoude dienen, wanifieer eenmaal krachtdaadig wierde geftuit en tegen• gegaan de voorbeeldelooze licentie der Schryvers van allerhande fchot- en laster-fchrifren ,en voorna:mëntlyk van dé met publyke authoriteit uitkomen!de nieuwspapieren, als welke Schryvers tot fchan« : de der Natie, thands geenerhande paaien noch van rechtvaardigheid noch van welvoeglykheid meer : eerbiedigen, maar al wat eere en refpea verdient : opentlykaanranden, en ftraffeloosde onbefchaamd* I fte leugens en laster verfpreiden; en het gene nog 1 erger is, welke zich het zy uit eigen boosheid, i het zy door omkooping van zoodaanige verachtelyi ke en laage zielen, welke hun interest zoeken en 1 vinden by de voortduuring der tegenwoordige ver1 warring, laaten gebruiken om Ingezetenen rm

1 j r*

Sluiten