Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

624 Verzameling van Stükken betrekkelyk tot

Secretaris worden overhandigd, en^tevens gelykib Extract aan de refpective Gerechten en Magiftraa>i|r ten, en aan de Commandanten der Guarnifoenen varjiP Leeuwarden en Harlingen worden gezonden, totnffl derzelver naricht, ec om zich daar naar te regulee.Jfk ren.

Aldus gerefolveerd op het Landfchaps Htlis, deöM 14 Maart 1784. j .

Accordeert met voorfchreeven Boek, Ti

In kennisfe van my,

A. J. van Sminiaj

' pil

No. 2671. Refolutie van de Heeren Staaten van Fries* M land, betrekkelyk de macht van Krygsraaden in heti M firaffen van zuivere Krygsmisdryven. In dato dem ^ 14 Maart 1784.

De Staaten van Friesland, allen den genen, diei c, dezen zullen zien ofte hooren leezen, falut; doem te weeten: ,

Alzoo wy by Publicatie van den 28ften Februaryj m dezes jaars, goedgevonden hebben het Hof Provia-4 ef ciaal, en de Nedergerechten in zoo verre derzelver Jursdictie zich uitftrekt, te herftellen in hun vam ouds competeerende adminiftratie der volle zoo Ci«i vile als Crimineele Juftitie over alle Perfoonen eni , Zaaken zonder eenige exemptie, met vernietigingi ,a van alle de Refolutien op 't ftuk der Militaire Juris-s ¥ dictie genoomen. Zoo is *t, dat wy echter tot be* paalinge van de macht , welke tot het onderhouden eener goede Krygsdiscipline in deze Provincie aan den Militairen Rechter behoort gegeeven te won den, goedgevonden hebben te ftatueeren, gelyk * wy ftatueeren mits dezen, de navolgende Artikelen j ^

Art. I.

Dat voortaan de Militaire Rechtbank zal beftaan '

uit

Sluiten