Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Gebeurtenis/en in Ï787 enz. voorgevallen. 2*5

uit een Guarnifoens Krygsraad, dewelke beleid zal worden door den commandeerenden Officier van de refpedtive Guarnifoenen, en famengefteld zyn, zoo en in diervoegen als alhier plaats gehad heeft federi den jaare 1775.

li.

Dat aan dezen Krygsraad gegeeven word de macht, dm te oirdeelen over zuivere Militaire Deliöen* waar door verftaan worden dezulke, welke alleen; door een Militair als Militair kunnen worden begaan^

III.

Dat nog aan den Krygsraad word gegeeven dé macht, om te oirdeelen over verfchillen tusfchen Militairen ontftaande over Leeningen, Soldyen, Monteeringe, Wapenen, of andere Krygsmans behoeftensj

IV.-

Dat van de Sententien,- by den Krygsraad uitgefprooken over de hier vooren genoemde zaaken * van nu af aan Appél zal vallen aan deü Raad van Staaten der Vereenigde Nederlanden, welk Appél zal moeten worden gedaan binnen tien dagen, na dat de Sententie ter eerfter inftantie zal zyn uitgefprooken.

V;

Dat voor Militaire Perfoonen zullen worden ge. houden, die gene, welke werkelyk zyn dienst doen» de, als mede de Recruten, zoo ras dezelve eene Leening zullen hebben ontvangen.

vi.

Dat aan den Militairen Rechtbank ofte Rechter, wel expresfelyk word verboden, eenige verdere Rechtsmacht ofte Jurisdictie in deze Provincie, onder wat voorwendzel ook zulks moge zyn, te oeffenen, dan alleen over de hier vooren aan hun fpeciaal gegeevene objecten.

XXXIV. Deel, P VII.

Sluiten