Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S Verzameling van Stukken betrekkelyk tot

magt van Sneek; R. van Kleffens, Volmagt van Dockum.

No. 5. Publicatie, van Hun Ed. Mog. de Heeren Gecom' mitteerde Raaden van Holland en West-Friesland.^ In dato den 4 September.

De Gecommitteerde Raaden van de Staaten van Holland en Westfriesland, by abfentie van Hooggemelde Heeren Staaten: allen den genen, die dezen zullen zien of hooren leezen, falut; doen te weeten: alzo tot onze kennis is gekomen , dat in den nagt tusfchen gepasfeerden vrydag en faturdag alhier op ftraat geftrooit zyn geworden verfcheidert gedrukte Exemplaaren van zekere zogenaamde, ,; Waarfchouwing aan het Publyk, om de daar by ,1 gemelde Vergaderingen , en fpeciaal de Staatsie Vergadering van Holland, niet voor wettig te 3, erkennen, en zich in geene Geldleeningen, Aans', neemingen, of andere Verbintenisfen, met deli zeiven in te laaten, als welke alle by vervolg zekerlyk zouden gehouden worden voor nul en j, van onwaarde ; met byvoeging , dat een ieder ,, zich hadde te wagten voor fchaade, en het voort $, zoude zeggen". •

; Zo is 't, datwy, in aanmerking, zo van dehoogflrafbaare wyze-, waar op het Politiek enFinantieet beftuur van deze Provincie daar by ten toon is gefteld, als dat 'er de Juftitie, vooral in de tegenwoordige omftandigheden van zaaken - ten hoogfter^ aan gelegen legt, dat de Auóleur ofUitftrooijervan a:ulk een vuilaardig en oproerig Blad, ten fpoedigfte doenlyk, ontdekt en met alle rigeur, tot affchrik van alle anderen, geftraft werde , aan den. genen, welke den Aucïeur of Uitftrooijer van de voorfchreeven zogenaamde Waarfchouwing. aan hei Publyk zal komen te ontdekken, zodaanig, dat dezelve in handen van de Juftitie geraakè, en van het fait overtuigd werde, beloven eene.prsmie van één' • "v■ > - - ■ F ■ • ton-

Sluiten