is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Gebeurtenisfen in 1787 enz. voorgevallen. 83

ken, en deeze Provincie ten diende' te daan, od al zulke plaatzen, als de nood zal vereisfchen, en bevonden zal worden, ter meeste afweering van alle vyandlyk geweld te kunnen drekken, niet twyf. felende, of de gewapende Rurgermagt van Holland, zal met zulke ofdergelykekragtdaadige poogingen, msgelyks den algemeenen vyand te keer gaan; en zyne heillooze oogmerken helpen verydelen; het Genootfchap althands zal van zyne zyde, alles te y/erk dellen, om hunne gewapende Medebroeders hier toe aan te fpooren.

Dan, daar het zeer hachlyk en ten hoogden onvoorzichtig gehandeld zou wezen, deeze Stad van alle gewapende en weldenkende Vaderlanders teon»-blooten, daar 'er met zekerheid een aantal van den aanhang van Oranje in deeze Stad zou overfchieten die, wanneer de gewapende magt van het Genootfchap was uitgetrokken, zich denkelyk, of liever zeker, verzetten zou, zo tegen de waardige en vaderlandlievende Leden van deezen Ed. Achtbaaren Raad, als tegen de Vrouwen, Kinderen en verdere agterblyvende Vrienden der uitgetrokken Manfchap. pen, welken alsdan zeer ligt ten prooi der verbitterde Oranjeyveraars zouden kunnen worden, zo heeft het Genootfchap, ter gerustdelling van deezen Ed, Achtbaaren Raad en verdere Weidenkenden, tefiens beflooten, om, ingevallen den inval door .Pruisfen gefchied, zich direct meester te maaken van, en te arresteeren alle zodaanige lieden, zonder aanzien van perfoonen, die by het Genootfcha» bekend daan voor Aankieevers en Handhaavers van de lnoode en verraaderlyke belangens en oogmerken van Willem den vyfden,

Deeze gearresteerde perfoonen zal het Genootfchap met zich tegen den Vyand aanvoeren; alle dienlten, tot welken zy zonder vrees gebruikt kun"fn worden, opleggen; hen aan het heetde vuur bloot dellen, en in gevalle de goede partv moesq bukken, gemelde gearresteerde perfoonen de eerde .Magtofters der nederlaag doen worden.

F 2 ■ lus-