is toegevoegd aan je favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

178 Verzameling van Stukken betrekkelyk Ut

Hebbende dan nog de Heeren Gedeputeerden der Stad Zwolle dies onverminderd verklaard, van advyze te zyn, dat gemelde Heer Weerts nevens de Secretaris, deeze Vergadering behoorde te blyven frequenteeren tot nadere Refolutie van Ridderichap en Steden.

No. 82. Publicatie van de Regeering der Stad Utrecht, ■waar by veele Ambten , Beneficiën en Eereposten voor vacant worden verklaart fcpc. In dato den 24 September 1787. Burgemeesteren en Raaden in de Vroedfchap der Stad Utrecht, door de hooggunRige herftelhnge der Godlyke Voorzienigheid, wederom in de wettige posfesfie van hunne bedieningen, als Regeerders der Stad Utrecht, getreden zynde, waar uit zy op eene alleronwettigfte wyze waren geremoveerd, door geweld en overmagt van een bedrogen en misleid gedeelte der Burgeren en Ingezetenen deezer Stad, daar toe vervoerd door eenige kwaadgezinde Perfoonen en Vreemdelingen, welke geen belang in de Provincie of Stad hebbende, onverfchillig waf en omtrent derzelver ondergang; hebben met innige fmerte gezien, dat door inconftitutioneele en wederrechtelyk aangeRelde Perfoonen tot Burgemeesteren en Raaden in de Vroedfchap deezer Stad, en welke zich die qualiteit en authoriteit hebben gearrogeerd, veele Refolutien, Ordonnantiën en Publicatien zvn gearrefteerd en afgekondigd , mitsgaders verfcheiden Ambten , Beneficiën en Eereposten aan deezen en genen zyn geconfereerd, alle welke , offchoon door ongequalificeerde Perfoonen gearrefteerd en geëmaneerd zynde, van zich zelve ipfo jure nul en van geene waarde of authonteit zyn; hebben niet te min Heeren Burgemeesteren en Vroedfchap goedgevonden by deezen aan allen en een ieder opentlvk bekend te maaken, dat zy alle de Refolutien, Ordonnantiën en Publicatien,