is toegevoegd aan je favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

l8o Verzameling van Stukken betrekkelyk tot

No. 83. ExtraB uit het Boek der Refolutien van de Stad Zwolle, waar by op injlantie van den commandeerenden Officier der Pruisfifche Troepes, de commandeerende Officieren van de Burger Compagnien worden gelast, om een ieder in zyne Compagnie de Geweeren van alle de Burgers in hun refpecve wyken aanfionds te doen ophaalen en op het Stadhuis te brengen enz. In dato den 24 Septemb. 1787.

Maandag den 24 September 1787.

rCamr. Ravesteyn loco Camr. Thuessink Cofs. ï en

L LlNDENHOF.

Door den Officier commandeerende de Pruisfifche Troepes heden morgen hier in germct, verzogt zvnde, om twee. Heeren van de Magiftraat te fprëeken, en daar toe zynde gecommitteerd de Heeren van Marle en Lindenhop , hebben Haar Wel Ed. gerapporteerd, dat voornoemde Heer Commandant requireerde, om alle de Oeweeren van Burgers in deeze Stad te doen ophaalen , en voor heden avond om vvf uuren op het Stadhuis te bezorgen. Dat Haar Wel Edele geme den Heer Commandant onder het oog hadden gebragt, dat deezer Stads Burgery van ouds altoos gewapend was seweest, dat die requifitie van hem als Commandant van een Corps Troepes, waar voor alleen de doormarsch was verzogt, en die daar in niet alleen seen oppofitie, maar in tegendeel alle faciliteit gevonden hadden , Schepenen en Raaden vreemd voorkwam , dat Haar Wel Ed. wyl zy die requifitie tegen de rechten en gerechtigheden en onbetwistbaare Hoogheid van de Stad ftrvdende moesten oirdeelen , verzogten daar van geëxcufeerd te zyn.

Waar na voornoemde Heeren hebbende gerapporteerd, dat alle inRantien ten einde voorfchreeven <*edaan en aangewend, te vergeefs waren geweest : is na deliberatie uit hoofde van de tydsomftandigheden, notoire overmagt van voorfchreeven