Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Gelieartenisfer. in 1787, enz. voorgevallen, zij

Nu. 99. Aanfpraak van den Heer Mr. Mattheus van der Pof, als Advocaat-Diaken in's Gravenhage , uit naam van alle aamrezende Diakenen, aan Haare Koninglyke Hoogheid gedaan, op Donderdag den 1 27 September 1737.

Met den diepften eerbied voor Uwe Koninglyke' Perfoon, —- met de oprcchtfte bewondering Uwer uitmuntende hoedaanigheden, —— en met de welmeenendfte hoogachting en tederfte liefde ,- neemen wy de vryheid Uwe Koninglyke Hoogheid te naderen.

Wy achten ons bezonder gelukkig voor Uwe Koninglyke Hoogheid te mogen open leggen die gevoelens, welke ons fteeds bezield hebben,- en nog bezielen, en welke tevens de onveranderiyke en oprechte gevoelens zyn, van die genen, overwien de Goddelyke Voorzienigheid hen, als Beftierders en Verzorgers gefteld heeft, en welken te vertegenwoordigen, wy ons tot eere rekenen.

Ja, Doorluchtigfte Vorftin! wy fpreeken niet alleen voor onze Perfoonen , als Inwoonders van Nederland, en als Burgers van deeze Hofftad,maar inzonderheid als Armbezorgers deezer Plaats, en mitsdien voor , en in naam van dat gedeelte der Haagfche Ingezetenen, dat by de werelt maar al te dikwils veracht en verfmaad word, maar dat niet te min, even vatbaar is voor de edelfte gevoelens van getrouwheid, van ftandvastigheid en dankbaarheid , en voor de tederfte gewaarwordingen van liefde en toegenegenheid als wy zeiven, — dat va* ons allen niet onderfcheiden is, dan door een min gelukkig lot, — dat fteeds de uitneemendfte weldaaden van Uwe Koninglyke Hoogheid genooten, en het meest, door het afwezen van het Orange Huis geleeden heeft, dat eindelyk de voorkoming van haar geheel verderf, aan Uwe gezegende wederkomst alleen verfchuldigd is!

Het is dan ook uit hunnen , zo wel als uit onzen naam, dat wy de vryheid gebruiken, Uwe Koning-

o 4 iy-

Sluiten