is toegevoegd aan je favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Gebeurtenis/en in 1787 enz. voorgevallen. 3ïf

veel in U is, de harten van zo veele verwfyderdeBurgers tot haare verongelykte Regenten, en zulk* weerkeerig terug te brengen en onderling te verzoenen , beproef dan Myne Heeren! of ik elke» fbp, die daar toe van hunne zyde zal gedaan worden, niet met goedwilligheid zal beantwoorden,, en alzo de gezindheid tot harmonie en vreede mee al myn vermogen zal onderfteunen? Hier in zal ik oirdeelen het recht der Hooge Overheid den grootften luister te helpen byzetten, wanneer ik'er veele op nieuws aan verbinden mag, zonder een enkele door ftrafoeffening. te verliezen!

Dit alles durf ik van U verwagten, dit alles moet. ik van U vergen Myn Heeren! en gelyk ik U heden in myn qualiteit uit een ééd dieU tot tydelyke* verantwoording riep, ontflagen heb, zo vertrouv* ik, dat Gylieden u zeiven ,J door myne wehneenende redenen zult opgewekt vinden tot een niet mia gewigtige verplichting, waarvan Gylieden allee», ten jongften dage zult verantwoorden. —— Ambtslialven zyn onze betrekkingen veranderd, maar ia. dit door my voorgemelde vreedelievend oogmerk; voortwerkende, zal ik my veel naauwer met U verbonden rekenen.

God zende daar toe zynen verzoenenden Oees& onder alle onze mede-Burgers, — Hy bekrooné uwe en myne poogingen tot dat einde, en bevestig» de vreede en zynen zegen aan ü en Uwer huizea tot in het laatfte Nageflacht.

'No. 142. Publicatie van de Regeeringe der Stad UU recht, tegens het houden zo by avond als by nagS. van geheime faamenkomften en Conventiculen door onrustige en kwalykgezinde Perfoonen enz. In daté den 5 October 1787.

Schout, Burgemeefteren en die van den Gerech-. te der Stad Utrecht, met gevoelig leedwezen verHeemende. dat, daar.het der Godlyke Voorziemg■ v 4 om