Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ia Verzameling van Stukken betrekielyk tot

,door het heen en weder marcheeren, door het fplit» ien derzelve in kleine Detachementen, door de -vcrflaauwing der zo indispenfabel hoog nodige Militaire Discipline en Subordinatie, door de onmoogjykheid yan de gewoone Exercitiën te doen ftand g'ryperi, door de Defertie, als door meer andere redenen, te veel om breedvoerig op te tellen.

Het is even zeer bekend, hoe dat door de aanfteHing der zogenaamde Commisfie terDefenfievan deeze Provincie en de Stad Utrecht, tegens dewelke de Ridderfchap en die Steden, die met dezelve hier omtrent inftemden, zich zo kragtig als regelmaatigi en met 's Lands wettige Conftitutie overeenkomftig, verzet en aangekant hebben , het Mir litaire-weze'n in deszeifs eigenaartige conftitutie en confidentie is aangerand, in confufie en wanorde gebragt door allerhande flinkfche wegen en fchandelyke Menécs tot tweedragt, disobedientie en indiscipline, is aangezet en vervoerd, hoedebraave en getrpuwg Militairen zyn mishandeld, gefufpendeerd, gedimitteerd, aan alle fmaadelyke en Ichreeuwende onrechtvaardigheden blootgefteld en daaraan ftrafloos gefubjefteerd: hoe dezulke, die eerloos hun ééd en plicht aan den glimp van een remomentaneerd fortuin opofferden, zyn beloond pn geavanceerd geweest,

Piet is al verder bekend, hoe die onwettige en j-conftitutioneele Commisfie zich heeft doen opdrasgen eene uitbreiding van magt, tegens dewelke de zo inconteftabel kragtig gemodereerde Advyzen en Aanteekening van de Ridderfchap en de Steden, die de egte Conftitutie (leeds aankleefden, niets hebben kunnen uitwerken op den invloed van het toemaalig heerfchend Despotismus. Na welke -uitbreiding die Commisfie het chaos van verwarring tot die hoogte gebragt heeft, dat de Ridderfchap buiten Haat is geweest cm het tafereel van het zelve te bevatten, laat Haan Hun Ed. Groot Mogenden voor te draagen naar waarheid en in deszeifs wezienlyken toeftandj immers heeft het zelve de

dis*

Sluiten