Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-•feiS Verzameling van Stukken betrekkelyk tot-

iN°. 249. Brief van Haare Koninglyke Hoogheid Mevrouwde Princes van Orange, aan den regeerenden Hertog van Brunswyk Lunenburg gefchreeven behelzende verzoek uit naam van Hun Ed. Mog. de Heeren Staaten van Holland en West-Friesland om zyne Majefteit de Koning van Pruisfen-te beweegen, tot bewilliging, dat een Corps van 3 of 4000 Man nog eenigen tyd in de Provincie van Holland moge verblyven. ln dato den 3 November ififjl Myn Heer!

Door de Staaten van Holland verzogt zynde, den Koning mynen Broeder te verzoeken, van te willen toeftaan, dat drie of vierduizend Man van deszeifs Troepen nog eenigen tyd in deeze Provincie mogten blyven, haast ik my om Uwe Hoogheid kennis te geeven van de Refolutie van Hun Edele Groot 3vlog., waar van ik de Copie hier nevens voeg (*). ÏJwe Hoogheid verzoekende, met uwe goede dienden dit verzoek te willen appuieeren : de byzondere folyken van de welwillendheid en protectie van zyne Tvlajefteit doen my hoopen, dat dezelve het niet zal weigeren. Ik durf Uwe Hoogheid in confideratie geeven, of na de gemaakte fchikkingen, ten aaneien van de ontwapening der inconftitutioneele Burgery van Amfteldam, de Voorwaarden van de fatisfactie des Konings niet zou kunnen befchouwen, als volkomen volbragt, en de Troepen doen aftrekleen , als hebbende aan Haar oogmerk voldaan; mee uitzondering van het getal der genen, die de Staaten van Holland hebben gevraagd; het welk eene verligting voor het Land en zelfs voor de Troepen «zoude zyn, in dit flegte Jaargety. Uwe Hoogheid cal my wel willen toeftaan, dat ik tevens intercedeer voor de Inwooners deezer Provinciën, welken Krygsgevangenen te Wezel zvn. Ik durf U Hoogheid verzoeken, hen in vryheid te doen ftellen: Uwe Hoogheid zal niet afkeuren, dat ik deel neeme in het lot deezer Ongelukkigen. Toen Uw Hoogheid

(+) Zie de voorgaande N0. pi. 217.

Sluiten