Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ie Gebeurtenisfen in 1787 enz. voorgevallen, ix

beerden of mooglyk zelfs triumpheerden , hunne ruine daar mede veel al gedeeltelyk gemoeid zoude zyn. . . ;

Dat, eindelyk, al konde en wilde men alle de voorfz. zwaarigheden over het hoofd zien, "er dan nog eene is; welke in den aart der zaake zelve geJegen zynde, met. geen mooglykheid kan geremedieerd worden, en echter boven alles de afdoening der zaak op die wyze onmooglyk maakt, en welke beftaat in den langduurigen tyd welke daar toe zoude vereischt worden, en welke men niet te lang; Held, wanneer men verfcheide jaaren noemt; terv>\\ het nogthands in het oog loopt, wat 'er dan zoude moeten worden van de Armée van den Staac in net algemeen, en van die Regimenten of Bataiiions by 'welke byoa alle Officieren gefuspendeerd zyn in het byzouder, van de direólie der refpe&'ive Compagnien, en van het zo nodig herftel der discipline onder het Krygsvolk.

I )ap deeze zwaarigheden, welker aantal nog oneindig zouden kunnen worden vergroot, en zich hoe l.in.ier hoe meer in de verdere behandeling,-der zaake zouden moeten manifesteeren , hun Hee-ren Gedepureerderj en Gecommitteerden zyn voorgekomen, van die natuur te zyn, datmengerustelyk hef daav voor mag houden, "dat de zaak omtrent de gesuspendeerde Officieren , met gene mooglykheid langs de weg van Juftitie kan worden onderzogi en Een einde gebragt, doch, datdeaart der zaake, de omftandighéden in deezen plaats hebbende, en, voor al mede de belangens en het welzyn der Armee, eene andere en promptere afdoening vorderen.-

Dat dit echter niet belet, dat tegens eenige weinige Officieren, welke als de voornaamfte Hoofde» in deezen konnen worden geconiidereerd, tegens welke ook buiten dat meer verzwaarende omftandighéden konnen ingebragt worden, om in deezen een exempel te ftatueeren, zoude konnen in Juftitie YQQrt geprocedeerd worden 3 terwyl de Heeren Gecorü^Uteeidens fijt den Raad vau Staaten ook te

Ken-

Sluiten