Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

18 Verzameling van Stukken betrekkelyk tot

hartigheid en trouwe voor het Vaderland openleiden, welke U Ed. Gr. Mog. billyk van ons mogen verwagten.

Wy. zyn volkomen overtuigd dat de gezonde Staatkunde, zo wel als de handhaving der Juftitie noodzaaklyk vordert, dat tegen die genen welke •de voornaamfte Aanleggers en Autheurs geweestzyn van de voorgemelde rampfpoedige verdeeldheden, waar door de Republiek zo aanmerklyk is beroerd en de welvaart van den Staat of aan hunnen byzonderen haat of aan ftrafwaardige inzichten van eigen belang en heerschzugt, of aan beide te gelyk, fnoodelyk hebben opgeoftért, naar de geftrengheid der Wetten worde geprocedeert.

Wy kunnen insgelyks niet ontveinzen, dat de Juftitie ongekrenkt behoord werkzaam te zyn enteblyven, tegen de zodaanigen, welke als de voornaame Volkverleiders moeten worden aangemerkt, en zich niet ontzien hebben, door het opftellen en in de werelt brengen van hoogst injurieufe en voor den Souverein cn de wettige Regeeringen van Staat en Steden even beledigendeDeclaratoiren, Requesten, Memorien, Infinuatien en allerlei andere ftukken, mitsgaders door het fchryven, drukken en disfimineeren van oproei ige en feditieufe gefchriften, en door het aangaan van zulke bedreigende verbindtenisfen, welke niets minder bedoelden, dan om met vilipendentie van de Juftitie, zich zeiven een ongepermitteerde wraak te verfchaffen, het vuur der tweedragt te fomenteeren en hunne mede Ingezetenen met fchrik te vervullen en met moord te bedreigen, en even daar door zich van alle banden van gehoorzaamheid te onttrekken, en'sLands wettige Conftitutie aan te tasten en om te keeren.

Terwyi wy tefténs vermeenen, dat het, in deeze omftandighéden van tyden, voor den Lande allergevaarlykstzoude wezen, een'voJkomene impuniteit te vergunnen aan alle die gentn, welke zich aan doodflag en geweldaadige mishandelingen hunner mede-Burgeren, of andere zwaare exccsfen hebben fcliuidig gemaakt. • Dan!

Sluiten