Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

824- Verzameling van Stukken betrekkelyk tot

Belangende het eerfle is ons wel dra gebleeken , dat — ja waarlyk zulk een Request exifteerd als hebbende niet alleen een ongeauthentifeerde Copie, onder de Rukken van de Meppeler Krygsraad, door één, by fommigen onzer bekende hand, gefchreeven, aangetroffen, maar ook, en waar door aJle mooglyke twyffeling hier omtrent word opgeheven, het zelve'in het generaale Prothocol, en wel bepaaldelyk onder de handelingen, op de ex•traordinaris Vergadering van de Gecommitteerdens uit de gezamentlyke gelegalifeerde Genoodfchappen den 3 July 1787 in 't Hogeveen gehouden, onder de hand van den gewezenen Secretaris H. Moes geinfereerd, en geauthentifeerd gevonden, behalvendatwy, zo door de hier opgenomene Refolutie van Ridderfchap en Steden van den volgenden dag, waar van ons, gelyk mede van het Request zelve, een geauthentifeerde copie uit Overysfel is gefuppediteerd , als ook door de onderfcheidene lesponfiven by de gedaane verhooren, en waar van in 't vervolg nader zal moeten worden gewag gemaakt, dien aangaande volkomen zyn bevestigd.

Wat ten tweeden diens inhoud betreft, wy vinden dezelve in allen deelen overeenkomflig met de opgave welke daar van in de Zuidhollandfche Courant van den ioden, als mede in de Groninger van dtn. I4den Augustus deezes jaars, onder een artikel uit Zwol van den 4den dier maand geinfereerd is, lui* dende woordelyk:

Edele Mogende Heeren!

Myne Heeren! Ridderfchap en Steden de Staaten van Overysfel)

j, Geeven met verfchuldigde eerbied te kennen, „ de Gecommitteerdens uit alle de Exercitie-Ge„ noodfchappen in het Landfchap Drenthe gelega-

» R-

Sluiten