Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

>tf Verzameling van Stukken letrekkelyk tot

overgaan tot het derde point, raalcende de Armade op de Zuider-Zee plaats gehad hebbende

Deeze Armade op de Zuider-Zee is haai- oirfpronz verfchuldigd aan eene Misfive op den 12 July178? uit Woerden gefchreeven, door de Heeren U Ed. Oroot Mogenden Gecommitteerdens tot defenfie üeezer Provincie en de Stad Utrecht, copieelylc hier agter gevoegt fub litt. M. De aanleiding tot deeze Misfive fchynt geweest te zyn en gegeeven te hebben, een veripreid gerugt, als of men voorneemens ware uit de Provincie van Gelderland een inval in Noord-Holland te doen, tegens welke verderffelyke oogmerken men door hetaanfehaffen van Vaartuigen op de Zuider-Zee, meende te kunnen en te moeten voorzieningen doen , en welke voor* ziening de meergemelde Commisfie van U Ed Gr. Mogenden te Woerden, aan GecommitteerdeRaaden in het Noorder-Kwartier verzogten.

Gecommitteerde Raaden ofte wel de bekende meerderheid, deeden by hun antwoord, den 16 July 1787, hier agter gevoegt fub litt- N, aan gemelde Commisfie genoegzaam blyken, het voorftel allefins te amplecleeren, en dat tot aanfehaffing van Vaartuigen zich zouden adresfeeren aan het Collegie ter Admiraliteit in West-Friesland en het Noorder-Kwartier, gelyk dan ook door Gecommitteerde Kaaden op denzelven 16 July 1787, aan het Collegie ter Admiraliteit voornoemt is gezonden een Misfive daartoe tendeerende, en hier agter gevoegt fub litt. O, doch met dat gevolg, dat welgemelde Collegie ter Admiraliteit zich op geallegueerde gronden van de bezorging dier Vaartuigen beleefdelyk heeft geëxcufeert, blykens het antwoord van dat Collegie van den 23 July 1787, hier agter gevoegc fub litt. P.

Deeze weigering van het gemelde Collegie ter Admiraliteit heeft ten gevolge gehad, dat daar van kennis is gegeeven aan de Commisfie van Hun fidele Groot Mogenden te Woerden, als mede aan.

Ge.

Sluiten