is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V$rzamding vm Stuiken letrekkelyk Ut

gen roet verlof abfent waren, gelyk zulks, yati jegens dit Collegie, met imploratie, dat by eene' gepaste gelegendheid een gunftige reflexie op die fcjuafi braavè Officieren mogte worden gemaakt, b^ refcripde van den 5den July fub H. is gecommuniceerd; en het overgegeëven Declaratoir van den voornoemden Ritmeester van der Duin op den £>den dito volgens ï. is overgezonden geworden.

Waar op, den 8ften July door gemelde Commis* Ce, zyn gedepecheerd de twee, onder de Bylaagen fub K. i en i loc. geplaatfte Misfives, by welker eerfte, wy met hartelyke dankbetuiging? voor de voldoèninge aan het voorige verzoek, op nieuws Verzogt geworden zyn yqorfchreeven vier gernentioneerde disobediente Officieren , als namentlyk, C. H. MAcARé, J. C. Brinkman, L. M. de Rochemont en J- R. Hollard, zo ras doenïyk, uit naam van U Edele Groot Mogenden te dimiteeren, en aan de overige Officieren, welke voor eenige dagen roet verlof abfent waaren, na hunne terugkomst, terftond derzelver gevoelens af te' y'raageri , en die genen onder dezelven, welke iweigeren mogten aan de ordres van U Edele Groot Mogenden, ingevolge de Refolutie van den loden Mey,'te obedieeren, insgelyks uit naam van U Ed.' Groot Mogenden terftond hunne dimisfie te geëyën: 'terwyl voornoemde Heeren Gecommitteerdens te Woerden, zich by de laatfte dier Misfivess zeer onvoorzichtig immers naar ons idéé, zo al zelys niet ganfeh wederrechtelyk, hebben gelieven te arrögeeren' de hooge Faculteit, om pf zelve te pleegen of wel, ten minften, van ons te verzoeken, de daadlyke aankondiging van een geaccordeerde gratie, en dus, in effedle de werkelyke uitpeffening in den fterkften zin en graad, van eene zodaanlg gereferveerde Acte van abfolute SouveXeiniceit, als notoirlyk legt opgeflooten in het verleenen van Pardon of zó als het eigentlyk in voorfz. Misfive'word genaamd", doch het welk trouwens juist op even het zelde uitkomt,' vergeeving , van