Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'it Gebeurtenis/en in 1787 enz. voorgevallen. 13$

bedagt te doen zyn, dat het Erf-Stadhnidedyk geZag in deeze dringende nood met kragt werkzaam |>lyve, zo als insgelyks by Misfive van den 6 len Febr. fub T, met betrekking tot het afbreken der conferentien tot hereeniging' hebben gedaan; en verzoeken intusfchen Uw Hoog Mogenden,^ uit de bygevoegde (tukken te willen opmerken , dit het niet aan ons, maar enkel en alleen aan de'Heeren van de Stad hapert, dat 'er geen Staatsvergaderingen gehouden of befluiten genomen worden , ter afdpening van zo veele gewichtige zaaken, -ter Tafel van Uw Hoog Mogenden gebragt, cn door onze Gedeputeerden overgenomen , naardien wy ons daar toe by alle voorvallende gelegendheden 'vaardig verklaard, en dikwiis de fterkfte anftantien by ons mede-Lid hebben gedaan, doch telkens zonder eenig eiTeót.

Waar tegens men ons zeer kwaalyk te gemoete zoude voeren, dat wy de eerfte geweest zyn, dip de Landsdag Befoignes hebben afgebrooken, ge? merkt zulks enkel als een Cafus mere necesjüatis beifchouwd moet worden, als gefcjiied in de maand September des afgelpopen jaars, toen het Ommelander Territoir door de gewapende Satelliten van Ide Stads Commisfie onveilig gemaakt, fommige Leden der Ommelander Regeering in hunne reizc ■yerhinderd en in arrest wierd. n genquden.

Waar mede deeze eindigende, beveelen wy Uw Hoog Mogenden in de bef/cherming yan God Almachtig, dien wy bidden dat U Hoog Mogenden in een lange en voorfpoedige Regeering wil bewaaren en betuigen .te zyn.

Hoog Mogende Heereni (Onder ftond,) Groningen den U Hoog Mog< dienstwillige

; 8 April 1788. goede Vrienden,

Geparapheert, G. Lewe, vt.

Lager ftond,

Ter Ordonnantie der H. Heeren voorfz. (was gefO F» J« Guichart, Ster et.

' 14 ■ a°.

Sluiten