Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

140 IX. H O O F ü S T U K.

fchil hebben met de Papijlen of Roomschgezinden, vrat' ftellen die?

Antw. Deze houden de erffmet voor geen zonde ■> maar alleen voor een oorfprong van zonde. '

332) Vr. Hunne vèptriaamfte tegenwerping is Jac '■ 1: 15- daar de ApoficKde begeer'lykheid onderfcheid van de zonde, als hy zegt; Daar na de begeerlykheid ont. , vangen hebbende baart zonde ?

Antw. Dc Apoftel lïelt de begeerte tot't kwaade voorl als iets dat 't dadelyk bedryf van 't kwade voorafgaat I en ontkent daar mede niet, dat die begeerte zonde is i want 't is een kwaade begeerte, en was die begeerte! niet zondig, zou dezelve geen zonde voordNrengeu i Dat nu eene kwade begeerte zonde is leert Pa 1 js R0-

Vrage. C^cfifien alïe menftgen erfeanben ? Antw. 2a/ Mitscïpnörrü ~&to\\tii$ / 't g'eenc ui> ■ vleesch geboren is, dat is v'.eesch, Joh. 3; 6.

333) Vr. Met wie hebben wy hier verfchil? Antw. Met de Jefuitsg,zinden en Fransciscmen onder

de Roomschgezinden, die Maria de moeder des Heeren ' van de erfzonde uitfluiten, daar ander»Roomsch«ezinien gelyk de Dominicanen en Jmfenijlen met ons in^dit ftuk 't eens zyn,

334) Vr. Zy brengen by Luc. 1:28, daar Maria tre-l noemd word eene begenadigde en gezegende onder de vrou.' •wen ?

Antw. Dit geeft alleen te kennen, dat zy een groote 1 mate van genade had ontvangen; vergelyk hier mede Gen. 6: 8. Eph i: 6 enz.

335) Vr. Indien Maria erfzonde heeft gehad, dan zou Chriftus niet onbefmet uit haar hebben kunne» eehooren worden ?

Antw. De H. Geest heeft zorggedragen, datjezus volmaakt heilig uit Maria geboren werd. Ook zou, als die rede der Roomschgezinden doorging, Mana's

moe.

Sluiten