Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1$ Verzameling van Stukken betrekkelyk tot

voorgemelde Heeren van hunne opvattingen en erroneufe begrippen, welke men anders in 't breede zoude kunnen detailleeren, te rugge te brengen, daarom ook te meer inconvenabel en vrugteloos moeten zyn, om dat dezelve voorfchreeven hunne verweigering verbinden aan hunne overtuiging en gewisfe; daar het, aan de andere kant, van Ridderfchap en Steden niet mag verwagt worden, öm de Conftitutie of Reglement op eenige andere wyze van abuizen te zuiveren, of daar in verandering te admitteeren, dan, die met de gronden der Conftitutie overeenkomen , met een eenpaarige toeftemminge van alle de Leden van Staat, en die het recht hebben daar in en over te erkennen, na voorgegaane rype deliberatie en concurrentie van den Heere Erf-Stadhouder; voor al ook nog, na dat over de confervatie van dien de Bondgenoodfchappelyke guarantie is ingeroepen, en by de jongstgeflotene Traftaaten dezelve door de Kroonen van Engeland en Pruisfen is verzekerd geworden: -—1 al het welk Heeren Gecommitteerden van zelvs brengen moet tot het advis: dat Ridderfchap en Steden met leedwezen uit de gedecideerde verklaaring der meergemelde Heeren ondervindende derzelver difficulteit en perfeverantie, om zieh aan de opgevatte principes en fystema onveranderlyk vast te houden, en alle toetreeding tot de handhaavinge der Conftitutie, zo als die by Ridderfchap en Steden op nieuw aangenomen en verzekerd is, zo wel als den gerequireerden ééd van de hand te wyzen^ en zich dus met de daad van het Lighaam van Staat hebben gefepareerd; geen andere keure over blyfty dan in derzelver feparatie te berusten, hun dus ook van het zelve met den aankleeve van dien afgefcheiden houdende, of tyd en nadere overweeginge de vooroirdeelen mogte kunnen opklaaren en doen verdwynen, en dus gelegendheid gegeeven worden, om te rugge te keeren, en zieh op nieuw aan den ftaat der Landfchap op een wettige wyze te Verbinden. ,.

Waar

Sluiten