is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7a Verzameling van Stuiken betrekkelyk Ut

bragt heeft, zich ongaarne hier over breeder wil uitlaaten.

Dat zy in de prefente Conjunctuuren, al weder met die cordaatheid wil te werk gaan, welke haar in het geeven van de gevraagde Confenten altoos gecaracterifeerd heeft, en met ter zydeftelling van alle eigenbelang, het zo verre verachterd en verzwakt Financie wezen, zo veel mooglyk, wil helpen bevorderen en onderfchraagen, en, ware heC mooglyk, wederom in eenen weeligen en bloeijenden ftaat brengen: en derhalven, eenpaarig confen» teeren in de heffing van alle ordinaris en extraordinaris Middelen, zo als die in den voorigen jaare zyn geheeven, mids dat dezelve publiek en aan de meestbiedenden door de geheele Provincie worden verpacht; dewyl de Gezwoorene Gemeente de continuatie der Redemtie van eenige Provinciaale Middelen aan zodaanige Karfpelen en Diftricten, welke daar van in voorige tyden hebben gejouisfeerd, m'et kan confenteeren; alzo zulks direct in loopt tegens het Reglement op de Regeeringe deezer Provincie, het welk Ridderfchap en Steden op den 28ften September des afgeloopen jaars 1787, hebben geconfirmeerd en in alle zyne poincten en deelen herfteld, met casfatie en vernietiging van al het gene daartegen, zo door Refo'utien, aanftellingen, als anderfints is ondernoomen: en nadien alle de Staats-Leden zich op ni uws tot de ftricte obfervan"tie, van voornoemde Reglement hebben verbonden , moet de Gezwoorene Gemeente zich verwonderen , dat men al aanftonds na de gedaane confirmatie, eene zo aanmerkelyke afwykingvan gemelde Reglement proponeert; alzo na inzien van de Gezwoorene Gemeente, de minfte afwykirag van voornoemde Reglement, het zelve op losfe fchroeven fteld, en 'er geene redenen kunnen relideeren, om zodaanige afwykingen te wettigen, zelvs niet de zulke, welke men uit het nuttige en voordeelige zou willen ontleenen, ten zy alvoorens met toeftemming van alle belanghebbende Staau-Leden ge-

;nej-