is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Gebeurtenis/en in 1787 enz. voorgevallen. 8i

gedaane declaratie en aangewende gronden alfinti wigtig en voldoende zyn; zy ecliter in deprasfente • .'eonjuncture, om haare Stad en goede Burgerye, zó veel in hun is, vooralle ónaangenaame gebeürtenisfen te bevryden, zich niet verder tegens het neemen van de conclufie over dit poinct ter Vergadering van Ridderfchap en Steden zal verzetten , 'zonder daar mede den gedaaneh voorflag noodzaakelyk te keuren; veel weiniger hunne toeftemming 'te verleenen om dezelve mede binnen deeze Stad in effecte te ftellen. En betreffende de concurrentie der Redemtie voot 'I dèezen jaare, moet de Gezwoorene Gemeente ver'I klaaren, dat zy zich alnog in gemoede bezwaard ■I 'vind,, om haare toeftemming te verleenen tot eene •1 directe afwyking van het Reglement op de Regeering, welk bezwaar by hun nog vermeerderd is, doordien Ridderfchap en Steden zelve óp den 28flen > "Maart jongstleeden in hunne Misfive, aan'deeze 1 Stad gedeclareerd hebben :'dat voorfchreeven Regie? * ment is en blyft het richtfnoer enz. —- Dat het zelve moet blyven fubfifieeren,, - en deszelvs. verbindende kragt ! behouden, zonder dat daar va n in eenige poincten

h iAN worden gelaxeerd.

Nadien nu de de duidelyke" letter van voornoem'■ de Reglement de publieke Verpachting van alle Lands middelen vordert; moet de Gezwoorene Gemeente zich verwonderen, dat die zelve Staats-Let den, welke hen met zo veel nadruk bepaalen by j het dierb-ïare, by het heilige en' gemoed verbinden» de van den ééd, haar gelyktydig vergen eene inbreuk te maaken op een Reglement, dat alle de 1 Staats-Leden met dieren ééde bézwooren hébben, e dewyl 'ér geene redenen kunnen gevonden worden, e om zodaanige afwykingen te wettigen, i Want wat betreft de fchaade welke men voor^ f wénd dat het Provinciaale Finahtie-wezen hierdoor 1 zóudè komen te lyden, rrioet de Gezwoorene Ge■ meente verklaaren, dat zy noch niet overreed is, dat eend publieke Verpachting der Iindsmiddelen : - V*ÏL Deed. , «. F ?n