is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ioa Verzameling van Stuiken betrekkelyk tot

ven. Wy blyven nogthands actief daaromtrent alle i pooglyk onderzoek te doen.

En kunnen inmiddels niet nalaaten, om aan Uw' Ed. Mogenden voor te draagen , dat de Prokureur-Generaal van den Hove, tegens den gemelden Ja-, eer eene provifie van Juflitie heeft verzogt, en Uw Edel Mogenden in confiderarie, te geeven, of Uw r Edel Mogenden niet zouden gelieven gotd te vin-den, ter Vergadering van Hun Huog Mogenden te: proponeeren, dat van wegens Hun Hoog Mogenden i by den gemelden Ambasfadeur wierde geëffedtu-ecrd, dat dezelve den gemelden Jager aan de Jufti-tie overgeeve, of uit zynen dienst dimitteere , tem einde de Juflitie in haare werkzaamheid omtrent; denzelven Jager niet verhinderd worde.

Hiermede, Edel Mogende Heeren! bidden wyr Goo Almachtig Uw Ed. Mogenden lang te confer-. veeren in voorfpoedige regeeringe.

Gefchreeven in den Hage, den n Juny 1788.

Uw Edel Mogende Dienstwillige i Vrienden,

De Prejident en de Raaden over Holland, Zeeland en Friesland.

Ter Ordonnantie van dezelve, > (was get.~) Adriaan Bodt.

No, 633. Bericht over het zelvde, geval van de Edele AcJab. Heeren Schout, Burgemeesteren en Schepe«ten van 's Gravenhage, aan de Ed. Mogende Heeren Gecommitteerde Raaden.

Edeie Mogende Heeren! Wy hebben op den 7den deezer wel ontfangen Uw Edel Mogenden Misfive van denzelven datum, hebbende tot bylagen Copie eener Misfive door de Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden