Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H22 Verzameling van Stukken hetrekkêlyk tot

ISK 669. Publicatie van Hun Ed. Mogenden de Staaten van de Stad Groningen en Ommelanden, waar by alle Gewapende GenoodfchappentenPlatten Lande worden geaisjolveert. In dato den 18 ^zi/;y 1788.

De Staaten van de Stad Groningen en Ommelanden, doen te weeten: hoe by Publicatie van den 31 December 1784, ter gelegenheid vaneenen Oorlog, waar mede ons Gemeenebest door een machtig Vorst wierd gedreigd, alle de Ingezetenen ten Platten Lande hebben verzogt en aangemaand,zich te willen bekwaamen, om een behoorlyk en nuttig gebruik der Wapenen tegens den inval van den Vyand, inzonderheid van ftroopende Partyen te kunnen maaken, en tevens vastgefteld, dat, na het einde des Oorlogs, de Wapenen, welke de Ingezetenen zich mogten hebben aangefchaft, Staaten Geweer zynde, onder voldoening der waarde,door. ons zullen worden overgenomen; en die gevreesde Oorlog federt lange door eene geflootene en geratificeerde Vreede is geëindigd, waar door de reden, om welke de Ingezetenen verzogt zyn zich in den Wapenhandel te bekwaamen, komen te vervallen ; en wy bovendien tot onze leedweezen hebben befpeurt, dat veele woelige en kwaalyk geïntentioneerde Ingezetenen , waar onder de zulke , van wien men zulks het minst verwachten mogte, zich hebben onderwonden, om, ftrydig met onze oogmerken, daar van een zeer kwaad gebruik, tot ftooring van de inwendige ruste, te maaken, en zelvs lange na de geflootene Vreede , zich allerhande Ammunitie van Oorlog aan te fchafFen.

Zo is het, dat wy naar gehoudene Deliberatie, onze Plakaaten van den 31 December 1784 en 24 January 1785, mids deezen wederom intrekken en doen ophouden , vernietigende en disfolveerende overzulks alle Gewapende Genoodfchappen ten platten Lande, welke in deeze Provincie hebben gefubfifteerd; en verbiedende van nu af aan, alle Byeenkomften en Samenrottingen, ter verdere

voort-

Sluiten