Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

th Gebeurtenisfen in 1787 enz. voorgevallen. 1$

ïf"m 712, Extra£t uit de Refolutien van Hun Ed. Gr. Mogenden de Heeren Staaten van Holland en WestFriedand, waar by eene Negotiatie van Penningen word gearresteerd, ten laste van het Gemeene Land van Holland en West-Friesland, naar proportie van den vyf- en- twintigsten Penning der bezittingen en vermogens van alle de Ingezetenen dier Provincie, zonder onderfcheid van rang of ftaat, mids gegoed zynde in Kapitaal 2500 Guldens en daar boven enz* In dato den 13 Sept. 1788»

By refumptïe gedelibereerd zynde op het Rapport den 22fren der voorleeden maand, tot voldoening aan Hun Ed. Groot Mogenden Reiolude Commisforiaal den 25ft.cn July te vooren uitgebragt, Om voor de benodigdheid , zo van de Oost-Indi•fche Compagnie als anderfints, de gepaste middelen op de meest prompte en efficacieufte wyze werkende, en tot het minfte bezwaar van de Ingezetenen, by de hand te neemen.

Is goedgevonden en verftaan, by deezen te arrefteeren een' Negotiatie van Penningen, ten laste van het Gemeene Laad van Holland en West-Friesland, naar proportie van den vyf- en- twintigfien Penning der bezittingen en .vermogens van alle de Ingezetenen der Provincie, zonder onderfcheid van rang of ftaat, mits gegoed zynde in Kapitaal ƒ -2500 en daar boven, of Ambten en Beneficiën bezittende, welke .nader zullen worden bepaald; en voorts op zodaanig een voet, met opzicht tot de wyze van tauxatie der voorfehreeven Bezittingen, Ambten en Beneficiën, als mede van de natuur der Recepisfèn of Obligatien, die voor de gefourneerde Penningen zullen worden afgegeeven, en andere poinóten totdecompleete uitvoering deezer operatie betreklyk, als ten fpoedigften nader zal worden gereguleerd; met dien verftacde nogthands, dat om deeze Negotiatie voor ,de Ingezetenen gemaklyk te maaken, vaste termynen zullen gefteld worden, meteen genoegzaamea.tiusfchentyd, waar

op

Sluiten