Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ao Verzameling van Stukken betrekkelylt tot

bruiken ter teekening van een Declaratoir, waar by zy niet verzoeken, dat de Meente Keur mogt worden gefurcheert, maar declareeren, dat met geen onverschilligheid zouden aanzien, dat de toen vaceerende Gemeenmans plaats vervuld wierde; iqfteerende dat zulks mogt worden uitgefteld, mee dat gevolg, dat wanneer door Rajd en Meente eea declinatoire Refolutie op gemelde Declaratoir genomen wierd, voorfehreeven prastenfe Burger-Gecommitteerden, wel verre van in dat befluit van hunne wettige Regenten, overeenkomftig hunnen ouvennydelyken plicht, te berusten, zich niet ontzagen een Commisfieuit hun midden te benoemen, om den wettig verkooren Gemeensman aan te maanen, die verkiezing niet te accepteeren en, dit mede niet reusfeerende, met behulp van de Leden der Burger-Sociëteit en andere door hun aangezette Burgers,, wisten uit te werken, dat voorzeide nieuws gekooren Gemeensman genoodzaakt wierd zyne demhüe te verzoeken, wilde hy zich niet aan verregaandfle onaangenaamheden en gevaaren bloot ftel« len , wa?r door alzo op een onbetaamelyke wyze wierd geëludeert, de allefints billyke Refolutie van de alleen wettige Regeering deezer Stad.

Gelyk ook genoegzaam kenlyk is, hoe dezelve prstenfe Burger-Gecommitteerden en hunne zogenaamde Confulenten, hoe langs hoe meer toonende alle wettig gezag ontwasfen te zyn, met verfmaading van die achting, eerbied en gehoorzaamheid, welk ieder Burger verfchuldigt is aan die genen die in Regeering over hem gefield zyn, in de mnand January 1787, zich al verder veroirloofden, om, eigener auftoriteit, tegens den gewoonen Keurdag van de Magifiraat, de Burgers en Ingezetenen weder op te roepen in een der Kerken; zich toen wyders, insgelyks eigener aucloriteit, en zonder voorkennis van de Regeering,meester te maaken van de Groote Kerk, aldaar voorflellen aan de vergaderde menigte te doen, en op naam van dezelve niet te verzoen

Sluiten