is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ie Gebeurtenisfen in xj%j enz. voorgevallen, ipr

doch dat zyn Wel Ed. daar in niet had kunnen reusfeeren, zelv niet voor het Schip dat deezen morgen zoude vaaren, verklaarende de Overfte echte.! wel te mogen lyden dat de vaart herwaards open bleef, doch echter onder vifitatie.

Voorts kwamen deezen morgen twee Esquadrons van de Husfaaren, die te Deventer gelegen hadden, binnen.

Waar tegen wederom twee van de drie die' toe hier toe hier geweest waren, naar Campen, Genemuiden, Swartefluis en Hasfelt vertrokken , neenende die na laatstgenoemde drie plaatzen gingen, menige Veldftukjes met Kanonniers mede, om te oeletten, dat geene Schepen naar Amfteldam voe:en.

Deeze inkwartiering veroirzaakt veel confufie, wyl de Overfte niet had goedgevonden daar van eeaige kennis te geeven.

Waar over de Secretaris Royer met de Overfte} fpreekende, zo liet deeze laatfte in zvn discours inIdoeijen, dat de geheele Republiek zich thandsgcchikt had, uitgezondert Zwolle en Campen, en lat de Regeering van Zwolle zulks ookmoest doen ,■ lat hy daar op geantwoord had, dat dit zyn zaak biet was, en hy als Secretaris daar in niets tezeggen jad, waar op de Overfte repliceerde, dat hy zulks ian aan de Regeering moest zeggen.

Den 5den October communiceerde Secretaris <oyer vnfenatu, dat de Ritmeefter die gisteren by le Wed. Engelman was geinkwartierd, zyn Wet lid. had laacen weeten , dat het hem aldaar te woerig was, en daarom een ander kwartier vrieg.

Dat hy gemelde Ritmeefter Qp de Markt fpree:ende gezegt had , dat de Major die gisteren verrokken was, aldaar geduurende al den tyd dat hier 'eweescwas, had gelogeerd, en dat het onbegryaelyk moevjelyk was de inkwartiering te veranderen, verzoekende overzulks, dat hy daar wilde bly. ren, t welk dezelve ook wel zoude gedaan hebjen, zo niet de Overfte die daar omftreeks ftond,

en