is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de 'Gebeurtenis/en in 17S7 enz. voorgevallen. 2T<>

Achtb. Magifiraat vati een Wedrnvc Traótemcnt nainr •' zyn aflyvigheid voor zyn Echtgenoot ten minfcen van zes honderd Guldens.

12 Commis van de Postery . . . van- Holten, met hónderd Guldens meer voordeel als van de Heer Sloet gehad heeft.

13 Gysbert Middelburg Hz., het Rentambt van Mr. Geerts en Buskes Klooster, mits een uitkeering van 125 Guldens aan zyn Oom.L. Bastiaan jaarlyks,- zo lang leeft.

Ï4 Gerrit Hisfink, de Caten en Bisfchops' tol en 2de Collecteur aan de Brug in plaats van Hidding,

15 Hendrikes van de Sande, Collefteur van den Berg ia plaats van J. Brilleman. '■ ïm 906*

16 Willem Tyink, Weegers plaats.

"17 Be-rmrdus We mink, Collefteur van de Wynen. fik Andries Schornagel, Collecteur aan den Hoorenberg in plaats van van 't Laar.

19 G. J. Bulk, Collefteur van de Bieren.

20 . 1 ■ ■ van Weterens zoon, Boden plaats.

21 J- Brinkgreve, Adjunct-Koster van de Bergkerk met'de furviveance.

22 J. H. Hisfink, de halffcheid van het geen Piscceptor Mi.yerink van brief en plaatsbeflelling gehad heeft van de Utrechtfche, Arnhemfche en andere wagens, met het huisje van Hiddink voor hem afzonderlyk.

23 Simon van Brakel, de wederhelft yan even geme'de brief en plaatsbeftelling, en Voorzanger in de groote Kerk.-

24 J. J. Horsman, Stads Apotheek en die der Kitideren en Godshuizen.

25 . . . Ruvekamp, Stads Timmermans Baas ,-zo als van ouds geweest is, en de Brug 'er by, doch by'Loman leevens lang aan dezelve preferabel voor alle andere te laaten arbeiden.

26 • • • Raland, Stads Gróffmit.

'■27 Hendrikus■ Leeneman ,■ -Stads Yker. ' *

28 Gerrit Willem Leeneman, Stads Hagelmaaker.

29 Marten Muidermvi, Stads Slotenmaakér. L •

30 Niklaas Brillcman, Stads Glazemaaker en Verwer, met leverancie van G!asv Oly en Verf.

31 Jochem en Alben de Fries, Stads Klokken en Uurwinden van Lemmers.

32 Jan Leurink, Stad* Leidekker en Lootgteter.

'«S^ .-•■■•>• 3