Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

%i6 Verzameling van Stukken betrekkelyk tot

Gecommitteerdens uit naam van Gildens en Eurge-; ry is verricht en voorgedragen; maar Hoogstdes.. zelvs intentie bepaalt zich, om door Heeren Ge-, committeerdens naar, Deventer af te zenden, de no,- ■ dige informatien te doen neemen, en zich van al! het gebeurde behoorlyk te doen onderrichten, eh.1 voorts door zodaanige Conferentien als nodig zullen geoirdeeld worden, de gevoeglykfte middelëm te doen beraarhen en te'applaneeren, om op de beste en legaalfte wyze ten genoegen van de Burgery,, de gedefpicieerde Ambtenaaren in ééd en functie te: Hellen, of in cas van difficulteit, onbevoegtheid: cf eenigerley opkomende inconvenieDten daar aam te remedieeren, en in het generaal zo ten aanzieni yan de Ambtsbeftellinge en verdere fchikkingen , als in opzichten tot de zorgen voor het maintien der herftelde Regeeringsform binnen Deventer, mids-; gaders de herftelling van de rust, harmonie en vertrouwen tusfchen Regeering en Burgery, en tusfchen Burgeren en Ingezetenen .onderling zodaanige fchikkingen te doen helpen maaken, en onderi zyn Hoogheids approbatie aan te gaan, als-tot voorichreevene falutaire eindens, de convcnabelfte em BUttigfte zullen geoirdeeld worden.

's Gravenhage, den 15 December 1787.

(was get.y Wi Pr. van Orance,

Sluiten