is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ie Gebeurtenis/en in 1787 ent."voorgevallen. 6§

'n ware ik met onderwerping aan alle zodaanige „ plichten van attachement en belangneeming voor „ de bedoelde Conftitutie, welke ook by de pres„ tatie van dien ééd behoord onderfteld te worden,

myn voorige gevoelens vaarwel zeide, en dus „ myn daar uit voortgevloeid gedrag moest afkeu-

ren en befchuldigen, waar toe ik echter tot he3, den, na 't naauwkeurigst onderzoek van mya

hart geen ftoffe vind".

Hier mede &c.

Gefchreeven in den Hage, den 4Sept. 1788,

! No. 80r. Extratï uit 't Register der Refolutien van de Heeren Staaten van Hollanden West-Friesland, in Hun Ed. Groot Mogenden Vergadering genoomen op Vry dag den 5 September 1788.

Öntfangen een Misfive van de Prefident en Raa: den van den Hove, gefchreeven in den Hage den I 4den deezer, waar by Hun Ed. Groot Mogenden : communiceeren , een Misfive van Mr. Raymond j Slicher, Secretaris van den voorfchreeven Hove, ,, uit Brusfel den iften September te vooren aan hun I, gefchreeven, vervattende de redenen waarom hy i tot nog toe niet had kunnen befluiten deszelvs tot i hier toe voortduurende abfentie daadelyk af te bree: ken, en met deszelvs retour tot hervatting van zyn, 1 Post te verwisfelen, breeder hier na geinfereerd.

Fiat infertio.

Waar op gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verftaan, de Commisfie van Mr. Raymond SlijcHER als Secretaris van den Hove van wegens Hun ) Ed. Groot Mogenden voor zo veel deeze Provincie fW' bY deezen in te trekken, waar van aan | t Hof Provinciaal zal worden kennis gegeeven toe :;derzel?er nangt, als mede aan den Ontfanger Generaal, en zal hier van mede kennis gegeeven worilden aan de Heerei} Staaten van Zeejajid, met vet*

DEEL, g wsk^